Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013

Αδίδακτο κείμενο με ασκήσεις

Ὑμῖν μὲν πολλὴν συγγνώμην ἔχω, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἀκούουσι τοιούτων λόγων καὶ ἀναμιμνῃσκομένοις τῶν γεγενημένων, ὁμοίως ἅπασιν ὀργίζεσθαι τοῖς ἐν ἄστει μείνασι· τῶν δὲ κατηγόρων θαυμάζω, οἳ ἀμελοῦντες τῶν οἰκείων τῶν ἀλλοτρίων ἐπιμέλονται, εἰ σαφῶς εἰδότες τοὺς μηδὲν ἀδικοῦντας καὶ τοὺς πολλὰ ἐξημαρτηκότας ζητοῦσι ὑμᾶς πείθειν περὶ ἁπάντων ἡμῶν τὴν γνώμην ταύτην ἔχειν. Εἰ μὲν οὖν οἴονται, ὅσα ὑπὸ τῶν τριάκοντα γεγένηται τῇ πόλει, ἐμοῦ κατηγορηκέναι, ἀδυνάτους αὐτοὺς ἡγοῦμαι λέγειν· οὐδὲ γὰρ πολλοστὸν μέρος τῶν ἐκείνοις πεπραγμένων εἰρήκασιν· εἰ δὲ ὡς ἐμοί τι προσῆκον περὶ αὐτῶν ποιοῦνται τοὺς λόγους, ἀποδείξω τούτους μὲν ἅπαντα ψευδομένους, ἐμαυτὸν δὲ τοιοῦτον ὄντα οἷόσπερ ἂν τῶν ἐκ Πειραιῶς [ὁ] βέλτιστος ἐν ἄστει μείνας ἐγένετο. Δέομαι δ᾿ ὑμῶν, ὦ ἄνδρες δικασταί, μὴ τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχειν τοῖς συκοφάνταις.

Λυσίου, Δήμου καταλύσεως ἀπολογία, 1-3

Παρατηρήσεις
Α.
1.     πολλὴν συγγνώμην: να κλίνετε τη συνεκφορά στον ίδιο αριθμό.
2.     ὁμοίως: να γράψετε τους υπόλοιπους βαθμούς.
3.     ἔχειν: να γράψετε τους υπόλοιπους χρόνους στην ίδια φωνή.
4.     εἰρήκασιν: να κλίνετε την προστακτική του αορίστου β’ στην ίδια φωνή.
5.     ποιοῦνται: να κλίνετε την υποτακτική στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή.


 Β. Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο στα νέα ελληνικά.

Σ. Σιούτη, φιλόλογοςΔεν υπάρχουν σχόλια: