Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

Αδίδακτο κείμενο Αρχαίων Ελληνικών: Προτεινόμενο κριτήριο αξιολόγησης


ἴστε γὰρ δήπου τοῦθ’ ὅτι Τιμόθεός ποτ’ ἐκεῖνος ἐν ὑμῖν ἐδημηγόρησεν ὡς δεῖ βοηθεῖν καὶ τοὺς Εὐβοέας σῴζειν, ὅτε Θηβαῖοι κατεδουλοῦντ’ αὐτούς, καὶ λέγων εἶπεν οὕτω πως· «εἰπέ μοι, βουλεύεσθε,» ἔφη, «Θηβαίους ἔχοντες ἐν νήσῳ, τί χρήσεσθε καὶ τί δεῖ ποιεῖν; οὐκ ἐμπλήσετε τὴν θάλατταν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τριήρων; οὐκ ἀναστάντες ἤδη πορεύσεσθ’ εἰς τὸν Πειραιᾶ;  οὐ καθέλξετε τὰς ναῦς;» οὐκοῦν εἶπε μὲν ταῦθ’ ὁ Τιμόθεος, ἐποιήσατε δ’ ὑμεῖς· ἐκ δὲ τούτων ἀμφοτέρων τὸ πρᾶγμ’ ἐπράχθη. εἰ δ’ ὁ μὲν εἶπεν ὡς οἷόν τε [τὰ] ἄριστα, ὥσπερ εἶπεν, ὑμεῖς δ’ ἀπερρᾳθυμήσατε καὶ μηδὲν ὑπηκούσατε, ἆρ’ ἂν ἦν γεγονός τι τῶν τότε συμβάντων τῇ πόλει; οὐχ οἷόν τε. οὕτω τοίνυν καὶ περὶ ὧν ἂν ἐγὼ λέγω καὶ περὶ ὧν ἂν ὁ δεῖν’ εἴπῃ, τὰ μὲν ἔργα παρ’ ὑμῶν αὐτῶν ζητεῖτε, τὰ δὲ βέλτιστα ἐπιστήμῃ λέγειν παρὰ τοῦ παριόντος.
Δημοσθένους Περὶ τῶν ἐν Χερρονήσῳ, 8. 74-75

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.      Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο στα νέα ελληνικά.
ΜΟΝΑΔΕΣ 20
2.      α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
§         ὑμῖν: τον αντίστοιχο τύπο στο γ’ πρόσωπο
§         τοὺς Εὐβοέας: τη γενική του πληθυντικού αριθμού
§         τριήρων: την κλητική του ενικού αριθμού
§         βέλτιστα: τον θετικό βαθμό του αντίστοιχου επιρρήματος
§         τοῦ παριόντος: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού
ΜΟΝΑΔΕΣ 5
β. ἔχοντες: να γράψετε τους ονοματικούς τύπους του αορίστου β’ στη μέση φωνή.
ΜΟΝΑΔΕΣ 2
γ. ἐμπλήσετε: να γράψετε το γ’ ενικό πρόσωπο στην οριστική του ενεστώτα και του παρατατικού και το απαρέμφατο του ενεστώτα στη φωνή που βρίσκεται ο τύπος.
ΜΟΝΑΔΕΣ 3
3.      α. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους εξής τύπους του κειμένου: σῴζειν, ἔχοντες, τριήρων, ἐπιστήμῃ
ΜΟΝΑΔΕΣ 4
β. «οὐκ ἐμπλήσετε τὴν θάλατταν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τριήρων;»: να μεταφέρετε την πρόταση σε πλάγιο λόγο με την εξής εξάρτηση: Δημοσθένης ἠπόρει

ΜΟΝΑΔΕΣ 6

Σόνια Σιούτη, φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια: