Σάββατο, 11 Μαΐου 2013

Αδίδακτο κείμενο Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ- προτεινόμενο κριτήριο


Πρὶν μὲν γὰρ τὴν ἀπόστασιν τὴν Μυτιληναίων γενέσθαι, ἔργῳ τὴν εὔνοιαν ἐδείκνυε τὴν εἰς ὑμᾶς· ἐπειδὴ δὲ ἡ πόλις ὅλη κακῶς ἐβουλεύσατο ἀποστᾶσα καὶ ἥμαρτε [τῆς ὑμετέρας γνώμης], μετὰ τῆς πόλεως ὅλης ἠναγκάσθη  συνεξαμαρτεῖν. τὴν μὲν οὖν γνώμην ἔτι καὶ ἐν ἐκείνοις ὅμοιος ἦν εἰς ὑμᾶς, τὴν δὲ εὔνοιαν οὐκέτι ἦν ἐπ’ ἐκείνῳ τὴν αὐτὴν εἰς ὑμᾶς παρέχειν. οὔτε γὰρ ἐκλιπεῖν τὴν πόλιν εὐρόπως εἶχεν αὐτῷ· ἱκανὰ γὰρ ἦν τὰ ἐνέχυρα ἃ εἴχετο αὐτοῦ, οἵ τε παῖδες καὶ τὰ χρήματα· τοῦτο δ’ αὖ μένοντι πρὸς τὴν πόλιν αὐτῷ ἀδυνάτως εἶχεν ἰσχυρίζεσθαι. ἐπεὶ δ’ ὑμεῖς τοὺς αἰτίους τούτων ἐκολάσατε, ἐν οἷς οὐκ ἐφαίνετο ὢν ὁ ἐμὸς πατήρ, τοῖς δ’ ἄλλοις Μυτιληναίοις ἄδειαν ἐδώκατε οἰκεῖν τὴν σφετέραν αὐτῶν, οὐκ ἔστιν ὅ, τι ὕστερον αὐτῷ ἡμάρτηται [τῷ ἐμῷ πατρί], οὐδ’ ὅ, τι οὐ πεποίηται τῶν δεόντων, οὐδ’ ἧς τινος λειτουργίας ἡ πόλις ἐνδεὴς γεγένηται, οὔτε ἡ ὑμετέρα οὔτε ἡ Μυτιληναίων, ἀλλὰ καὶ χορηγίας χορηγεῖ καὶ τέλη κατατίθησιν.
Ἀντιφῶντος, Περὶ τοῦ Ἡρῴδου φόνου, 5, 76-77
Λεξιλόγιο
οὐκέτι ἦν ἐπ’ ἐκείνῳ: δεν ήταν στη δική του ευχέρεια
οὔτε εὐρόπως εἶχεν (απρόσωπη έκφραση): δεν ήταν εύκολο
τὰ ἐνέχυρα: οι δεσμεύσεις, οι περιορισμοί
αὐτοῦ: επίρρ. εκεί
ἰσχυρίζομαι: δείχνω εύνοια
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.      Να μεταφράσετε στο κείμενο στα νέα ελληνικά.
ΜΟΝΑΔΕΣ 20
2.      α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
·   ὑμᾶς: τον αντίστοιχο τύπο στο γ’ πρόσωπο
·   ἀποστᾶσα: την κλητική του ενικού αριθμού στο αρσενικό και στο ουδέτερο γένος
·   ὅμοιος: τα παραθετικά του αντίστοιχου επιρρήματος
·   παῖδες: την κλητική του ενικού αριθμού
·   πατὴρ: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού
ΜΟΝΑΔΕΣ 5
β) ἠναγκάσθη: να αντικαταστήσετε εγκλιτικά τον τύπο στο β’ ενικό πρόσωπο στη φωνή που βρίσκεται.
ΜΟΝΑΔΕΣ 2
γ) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
·   γενέσθαι: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ίδιου χρόνου
·   παρέχειν: το β’ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής του αορίστου β’
·   μένοντι: τον αντίστοιχο τύπο στο μέλλοντα
ΜΟΝΑΔΕΣ 3
3.      α) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους εξής τύπους του κειμένου: ὅλη, συνεξαμαρτεῖν, ἐκλιπεῖν, ἱκανὰ, ἰσχυρίζεσθαι, τούτων, ὢν, αὐτῶν, ἐνδεὴς, χορηγίας
ΜΟΝΑΔΕΣ 5
β) ἀποστᾶσα, ὢν: να αναλύσετε τις μετοχές στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις.
ΜΟΝΑΔΕΣ 5

Σόνια Σιούτη

Δεν υπάρχουν σχόλια: