Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2013

Α1.ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ

Όλα στους εμφύλιους πολέμους είναι άθλια, αλλά τίποτα δεν είναι πιο άθλιο από την ίδια τη νίκη: αυτή κάνει τους νικητές αγριότερους και πιο αχαλίνωτους, ώστε ακόμα κι αν δεν είναι τέτοιοι από τη φύση τους, από ανάγκη εκβιάζονται να είναι. Γιατί οι εκβάσεις των εμφύλιων πολέμων είναι πάντοτε τέτοιες, ώστε όχι μόνο γίνονται αυτά , τα οποία θέλει ο νικητής, αλλά ακόμα ώστε ο νικητής να κάνει το χατίρι σ’ αυτούς, με τη βοήθεια των οποίων κερδήθηκε η νίκη.
.......................................................................................................................................... 


Επηρεασμένοι από το κύρος αυτών πολλοί ,όχι μόνο φαύλοι αλλά ακόμα και άπειροι, αν είχα τιμωρήσει αυτόν, θα έλεγαν ότι αυτό έγινε κατά τρόπο σκληρό και τυραννικό. Τώρα νομίζω ότι, αν αυτός φτάσει στο στρατόπεδο του Μάνλιου όπου κατευθύνεται, κανείς δε θα είναι τόσο ανόητος, ώστε να μη βλέπει ότι έγινε η συνομωσία, κανείς τόσο φαύλος, ώστε να μην ομολογήσει (ότι έγινε).

Β1. bellis civilibus → bellum civile
       miserius → miserrimum / miserissimum
       ipsa → ipsud
       victores → victore
       ferociores→ feroci
       tales (το πρώτο του κειμένου) → talis

       exitus→ exitu

       iis→ earum

       auxilio→ auxilium

       auctoritatem→ auctoritas

       multi→ plus
       hunc → huic
       castra→ castrorum

       stultum → stultam

B2. reddit→ reddidisti
       sint→ sunto
       cogantur→ cogerentur 
       fiant→ fiendum
       velit→ vult    
       obsequatur → obsequentur
       parta sit→ peperisti
       animadvertissem→ animadversum & animadversu
       dicerent→ dixerint
       intellego→ intelexisse
       pervenerit→ perveniebatis
       intendit→ intende
       videat→ vidissemus
       fateatur → fatebuntur 


Γ1 α.
miserius: κατηγορούμενο στο υποκείμενο του εννοούμενου ρήματος est (nihil)
ferociores: κατηγορούμενο στο αντικείμενο του ρήματος reddit (victores)
bellorum: γενική υποκειμενική στο exitus
iis: αντικείμενο του ρήματος obsequatur
id: υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου factum esse
fore: αντικείμενο του ρήματος intellego, ειδικό απαρέμφατο
coniurationem: υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου factam esse

Γ1 β.

In bellis civilibus → in bellis, quae civilia sunt
 
Γ1 γ.
“ Bellorum enim … parta sit”
Cicero scripsit bellorum exitus semper tales esse ut non solum illa fierent quae vellet victor, sed etiam ut victor obsequeretur illis quorum auxilio victoria parta esset

Γ2 α.

Etiamsi natura tales non sint” : δευτερεύουσα επιρρηματική παραχωρητική πρόταση. Εκφέρεται με υποτακτική, διότι δηλώνει μια υποθετική κατάσταση η οποία ακόμη κι αν δεχτούμε ότι αληθεύει δεν αναιρεί το περιεχόμενο της κύριας πρότασης, χρόνου Ενεστώτα (sint) διότι εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (cogantur) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν.

Γ2 β.

Quae velit victor” : δευτερεύουσα αναφορική πρόταση προσδιοριστική στην λέξη ea. Αν και κανονικά οι αναφορικές προτάσεις εκφέρονται με οριστική, στην περίπτωσή μας εκφέρεται με υποτακτική, καθ’ έλξιν προς την πρόταση εξάρτησης η οποία εκφέρεται με υποτακτική (fiant), χρόνου Ενεστώτα (velit) λόγω εξάρτησης από ρήμα αρκτικού χρόνου (fiant και κατ’ επέκτασιν sunt) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν. 

Γ2 γ.

Nunc intellego stultum fore” : ο εξαρτημένος υποθετικός λόγος της περιόδου είναι ο εξής:
ΥΠΟΘΕΣΗ: si iste in Manliana castra pervenerit.
ΑΠΟΔΟΣΗ: neminem tam stultum fore (με εξάρτηση το ρήμα intellego).

Ως ανεξάρτητος υποθετικός λόγος θα γίνει:
Si iste in Manliana castra pervenerit, nemo tam stultus erit (ανοικτή υπόθεση στο μέλλον)

Υπόθεση δυνατή ή πιθανή στο παρόν-μέλλον
Si iste in Manliana castra perveniat, nemo tam stultus sit
 


ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΦΑΚΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
 

       

      
     
      
      
      
      
     
      


Δεν υπάρχουν σχόλια: