Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

ΕΙΜΙ, ΦΗΜΙ, ΟΙΔΑ, ΔΕΔΟΙΚΑ


Τα ρήματα αυτά κλίνονται ολικά ή μερικά σύμφωνα με τα ρήματα σε -μι με κάποιες διαφορές. Δηλαδή:
1.  εἶμι (= θα πάω, θ. ισχυρό εἰ- και αδύνατο ἰ-)
Οριστική
Υποτακτική Ευκτική Προστακτική
Ενεστώτας Παρατατικόςεἶ-μι
εἶ
εἶ-σι
ἴ-μεν
ἴ-τε
ἴ-ασι(ν)
ᾖ-α / ᾔ-ειν
ᾔ-εις / ᾔ-εισθα
ᾔ-ει
ᾖ-μεν
ᾖ-τε
ᾖ-σαν / ᾔ-εσαν
ἴ-ω
ἴ-ῃς
ἴ-ῃ
ἴ-ωμεν
ἴ-ητε
ἴ-ωσι(ν)
ἴ-οιμι / ἰ-οίην
ἴ-οις / ἰ-οίης
ἴ-οι/ἰ-οίη
ἴ-οιμεν
ἴ-οιτε
ἴ-οιεν

ἴ-θι
ἴ-τω

ἴ-τε
ἰ-όντων/ἴ-τωσαν
Απαρέμφατο: ἰ-έναι
Μετοχή: ἰ-ὼν (ἰόντος), ἰ-οῦσα (ἰούσης), ἰ-όν (ιόντος)

2. φημί (= λέω, ισχυρίζομαι, θ. ισχυρό φη-, αδύνατο φᾰ-)
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
Ενεστώτας
Παρατατικόςφημὶ
φὴ-ς/φῄ-ς
φη-σὶ(ν)
φα-μὲν
φα-τὲ
φα-σὶ(ν)
ἔ-φη-ν
ἔ-φη-σθα/ἔφη-ς
ἔ-φη
ἔ-φα-μεν
ἔ-φα-τε
ἔ-φα-σαν
φῷ
φῇς
φῇ
φῶ-μεν
φῆ-τε
φῶ-σι(ν)
φαίη-ν
φαίη-ς
φαίη
φαίη-μεν/φαῖμεν
φαίη-τε/φαῖ-τε
φαίη-σαν / φαῖ-εν

φά-θι
φά-τω

φά-τε
φά-
ντων/(φάτωσαν)
Απαρέμφατο ενεστώτα: φά-ναι
Μετοχή ενεστώτα: φά-σκ-ων, φά-σκ-ουσα, φά-σκ-ον
Μέλλοντας: φή-σω
Αόριστος: ἔ-φη-σα

3. οἶδα (= γνωρίζω, θ. ισχυρό Fειδ- = εἰδ-  και με τροπή του ε σε ο: οἰδ, αδύνατο Fιδ=ἰδ-).
Οριστική
Υποτακτική Ευκτική Προστακτική
Παρακ/νος με σημασία Ενεστώτα Υπερσ/κος με σημασία Παρατατικού


οἶδ-α
οἶσθ-α
οἶδ-ε
ἴσ-μεν
ἴσ-τε
ἴσ-ασι(ν)
ᾔδ-η / ᾔδ-ειν
ᾔδ-ησθα / ᾔδ-εις
ᾔδ-ει(ν)
ᾔδ-ε-μεν/ᾖσ-μεν
ᾔδ-ε-τε/ᾖσ-τε
ᾔδ-ε-σαν/ᾖσ-αν
εἰδῶ
εἰδῇς
εἰδῇ
εἰδῶμεν
εἰδῆτε
εἰδῶσι(ν)
εἰδείη-ν
εἰδείη-ς
εἰδείη
εἰδεῖ-μεν
εἰδεῖ-τε
εἰδεῖ-εν

ἴσ-θι
ἴσ-τω

ἴσ-τε
ἴσ-των/ἴστωσαν
Απαρέμφατο: εἰδ-έναι
Μετοχή: εἰδ-ὼς (εἰδότος), εἰδ-υῖα (εἰδυίας), εἰδ-ὸς (εἰδότος)
Μέλλοντας: εἴ-σομαι / εἰδή-σω

4. δέδοικα ή δέδια (= φοβούμαι, θ. ισχυρό δει- και με τροπή του ε σε ο: δοι-, αδύνατο δι-)
Οριστική
Υποτακτική
Προστακτική
Παρακείμενος με σημασία Ενεστώτα
Υπερσυντέλικος με σημασία Παρατατικού


δέ-δοι-κα/δέ-δι-α
δέ-δοι-κας/δέ-δι-ας
δέ-δοι-κε/δέ-δι-ε
δε-δοί-καμεν/δε-δι-μεν
δε-δοί-κατε/δέ-δι-τε
δε-δοί-κασι(ν)/δε-δί-ασι(ν)
ἐ-δε-δοί-κειν


δε-δί-ῃ


δε-δί-ωσι(ν)

(δέ-δι-θι)
(δε-δί-τω)-κεις

-κει

-κεμεν

-κετε

-κεσαν/ἐ-δέ-δι-σαν
Απαρέμφατο: δεδοι-κέναι/δε-δι-έναι
Μετοχή: δε-δοι-κὼς/δε-δι-ὼς (δεδιότος), δε-δοι-κυῖα/δε-δι-υῖα (δεδιυίας), δε-δοι-κὸς/δε-δι-ὸς (δεδιότος)
Μέλλοντας: δεί-σομαι
Αόριστος: ἔ-δει-σα


Σόνια Σιούτη, φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια: