Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013

Προτεινόμενες ασκήσεις στα ρήματα της αρχαίας ελληνικής


  1. Να αντικαταστήσετε χρονικά τους εξής τύπους: πέμπουσιν, συλλέγεις, διατετάχας, προσείχομεν, προσείλομεν, παραδιδόμεθα, στέλλοντος (ουδ.)

  1. Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί:

οριστική
υποτακτική
ευκτική
προστακτική
προσφέρομεν
πράξητε

θέτω


κατάσχοιμεν

χρώμεθα


πρόσβαλε
κατέστη
3.     κατεφρόνει, διηγάγετο: να αντικαταστήσετε τους τύπους στο β’ ενικό πρόσωπο όλων των εγκλίσεων στην ίδια φωνή και να γράψετε τους ονοματικούς τύπους όλων των χρόνων.

4. παραλαβόντες, λαχόντες, λαθόντες: να κλίνετε την ευκτική και την προστακτική του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή.

5. Να κλίνετε τον ενεστώτα του ρήματος ἐκπλέω σε όλες τις εγκλίσεις, καθώς και τον παρατατικό του ίδιου ρήματος.


6. προσπίπτειν, κεκόμικε: να γράψετε τους ονοματικούς τύπους του μέλλοντα.

7. δοῦναι, τιθέναι, διαβάντος, μαθεῖν : να κλίνετε την προστακτική του ίδιου χρόνου.

Σόνια Σιούτη

Δεν υπάρχουν σχόλια: