Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013

Δικανικοί όροι της αττικής πεζογραφίας • ἂγω εἰς δίκην ή δικαστήριον ή ἐπί τούς δικαστάς = καταγγέλλω κάποιον στο δικαστήριο
 • ἀγών = δίκη δημόσια ή ιδιωτική, δικαστικός αγώνας
 • ἀγωνίζομαι γραφήν ή δίκην = υποστηρίζω μέχρι το τέλος κάποια υπόθεση
 • αἰτία = κατηγορία
 • αἰτίαν ἒχω, ν αἰτία εἰμί, αἰτίαν λαμβάνω = κατηγορούμαι
 • ἀειφυγία = εξορία, ισόβια
 • αἱρῶ = αποδεικνύω κάποιον ένοχο για έγκλημα
 • αἱρῶ γραφήν ή δίκην = κερδίζω δίκη
 • ἁλίσκομαι = καταδικάζομαι για κάτι
 • ἃλωσις = καταδίκη
 • ἀνατίθημι = ρίχνω επάνω, αποδίδω
 • ἀντιδικῶ = είμαι αντίδικος, προτείνω δίκη εναντίον κάποιου
 • ἀντίδικος = ο κατήγορος ή ο κατηγορούμενος ανάλογα
 • οἱ ἀντίδικοι = τα πρόσωπα που έχουν τη διαφορά
 • ἀντίδοσις = ανταλλαγή περιουσίας (στην αρχαία Ελλάδα)
 • ἀπαγωγή = παρουσίαση μπροστά στις αρχές και καταγγελία
 • ἀπογιγνώσκω = αθωώνω κάποιον
 • ἀπογράφω = καταγγέλλω κάποιον
 • ἀπογραφή = αντίγραφο μηνύσεως, κατάθεση, καταγραφή
 • ἀποκτείνω= καταδικάζω σε θάνατο
 • ἀποκτείνω εμαυτόν = αυτοκτονώ
 • ἀποφεύγω = απαλλάσσομαι από την κατηγορία
 • ἀποψηφίζομαί τινός = αθωώνω κάποιον
 • ἂτιμος= όποιος στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα
 • ἀτιμῶ = στερώ από κάποιον τα πολιτικά του δικαιώματα
 • ἀφίημι = απαλλάσσω από την κατηγορία
 • βούλευσις= επιβουλή για τη ζωή κάποιου, αγωγή για φόνο «εκ προμελέτης»
 • γραφή = καταγγελία, μήνυση για δημόσιο αδίκημα
 • γραφή ξενίας = μήνυση εναντίον κάποιου που παράνομα απέκτησε πολιτικά δικαιώματα
 • γραφή παρανόμων = καταγγελία για παράνομες προτάσεις
 • γράφομαι = μηνύω, καταγγέλλω κάποιον
 • τό γεγραμμένον = η ποινή
 • τά γεγραμμένα = τα άρθρα της μηνύσεως
 • γράφω ψήφισμα = υποβάλλω σχέδιο νόμου
 • διαγιγνώσκω = αποφασίζω σε κάποια δίκη
 • δέομαι καί ἱκετεύω και ἀντιβολῶ = συνήθως μαζί αυτά τα τρία ρήματα φανερώνουν πολύ θερμή ικεσία
 • διαγράφω δίκην = ξεγράφω από τον κατάλογο κάποια δίκη
 • διαγράφομαι δίκην = αποσύρω τη δίκη
 • διαμαρτύρομαι= κάνω ένσταση, παρουσιάζω μάρτυρες
 • δίδωμι δίκην = τιμωρούμαι
 • Δίκη = η θεά της δικαιοσύνης
 • διώκω = κάνω μήνυση εναντίον κάποιου
 • ὁ διώκων = ο κατήγορος
 • δοκιμάζω = εξετάζω και κρίνω κάποιον για δημόσιο λειτούργημα
 • ἐγκαλῶ = μηνύω κάποιον στο δικαστήριο
 • ἒγκλημα = κατηγορία, παράπονο
 • εἰσαγγέλλω= μηνύω κάποιον για δημόσιο αδίκημα
 • εἰσάγω γραφήν ή δίκην = εισάγω στο δικαστήριο κάποια υπόθεση.
 • ἐνδείκνυμι = μηνύω, καταγγέλλω.
 • ἐξελέγχω = καταδικάζω , αποδεικνύω ένοχο
 • ἐπέξειμί τινος = καταδιώκω κάποιον δικαστικώς
 • πιδικάζω= επικυρώνω με δικαστική απόφαση κάτι σε κάποιον
 • ἐπικαλῶ = εγκαλώ = κατηγορώ
 • πικηρύσσω = ορίζω ποινή
 • πιμαρτύρομαι = παρουσιάζω κάποιον ως μάρτυρα.
 • πισκήπτω = μηνύω κάποιον
 • πιστάτης = ο πρόεδρος της συνελεύσεως, ο επιθεωρητής
 • πιτίθημι = βάζω πρόσθετη ποινή
 • ἐπιτιμῶ = βάζω ποινή σε κάποιον
 • πίτιμος= αυτός που έχει όλα τα δικαιώματα του πολίτη
 • εύθυνα = τιμωρία
 • εὐθύνας δίδωμι = λογοδοτώ
 • εὒνοια = δωροδοκία
 • ζημία = εθυνα = τιμωρία, πρόστιμο
 • ζημίωμα = πρόστιμο, ποινή
 • ζητέω- = ερευνώ, αναζητώ.
 • ζήτησις = δικαστική έρευνα.
 • ἡττάομαι-ῶμαι= χάνω τη δίκη, καταδικάζομαι
 • θάνατος = θανατική καταδίκη με νόμο
 • καθαιρέω-= καταδικάζω
 • καθαίρουσα ψῆφος = καταδικαστική ψήφος
 • καθίσταμαί τινά εἰς ἀγῶνα = φέρνω κάποιον σε δίκη
 • καλοῦμαί τινά = μηνύω κάποιον
 • καταγιγνώσκω τινός τι = καταλογίζω σε κάποιον κάτι
 • καταγιγνώσκω τινός θάνατον = καταδικάζω κάποιον σε θάνατο
 • κατακρίνω = καταδικάζω
 • καταχειροτονῶ = ψηφίζω εναντίον κάποιου με ανάταση του χεριού
 • καταχειροτονῶ θάνατόν τινός = ψηφίζω το θάνατο κάποιου
 • καταψηφίζομαί τινός = καταδικάζω κάποιον με την ψήφο μου
 • καταψήφισις = καταδίκη.
 • κρίνω = κατηγορώ, καταδικάζω
 • κρίσις = απόφαση, δίκη
 • λέγω λόγον = (για τον κατήγορο) = απαγγέλλω κατηγορία
 • λέγω λόγον = (για τον κατηγορούμενο) = απολογούμαι
 • μαρτύρομαι = επικαλούμαι μάρτυρα , διαμαρτύρομαι
 • μετοίκιον = ο φόρος των ξένων που έμεναν στην Αθήνα
 • νικῶ την δίκην = κερδίζω τη δίκη.
 • ξενικόν = ο φόρος των ξένων εμπόρων στην Αθήνα.
 • ὀφλισκάνω δίκην = χάνω τη δίκη
 • ὀφλισκάνω + γεν . της αιτίας = καταδικάζομαι για…
 • ὀφλισκάνω δίκην θανάτου = καταδικάζομαι σε θάνατο
 • ὀφλισκάνω ζημίαν = καταδικάζομαι να πληρώσω πρόστιμο
 • παράνομα γράφω = προτείνω πράγματα παράνομα
 • παρανόμων γραφή = μήνυση για παράνομες προτάσεις
 • παρανόμων φεύγω = καταγγέλλομαι για παράνομες προτάσεις
 • προβούλευμα = προκαταρκτικό ψήφισμα
 • προκαταγιγνώσκω= καταδικάζω κάποιον πριν απολογηθεί
 • προσκαλῶ (για κατήγορο) = καταθέτω μήνυση
 • προχειρίζομαι = ορίζω, εκλέγω, εγκαθιστώ
 • σείω = συκοφαντώ
 • τάττω ζημίαν = επιβάλλω ποινή
 • τιμῶ = επιβάλλω ποινή, καταδικάζω…
 • τίμησις = υπολογισμός ζημίας ή βλάβης
 • τίμημα = τιμωρία, πρόστιμο
 • ὑβρίζω = κακοποιώ, βιάζω, ατιμάζω, γίνομαι υπερήφανος
 • ὕβρις = σοβαρή σωματική κακοποίηση, προσβολή, αλαζονεία
 • πάγω τινά υπό το δικαστήριον = καταγγέλλω κάποιον
 • πέχω δίκην τινός = έχω να δώσω λόγο για κάτι
 • ὑποτιμῶμαι = προτείνω για τον εαυτό μου κατώτερη ποινή από εκείνη που πρότεινε ο κατήγορος

Δεν υπάρχουν σχόλια: