Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012

Προτεινόμενο κριτήριο αξιολόγησης - Ξενοφώντος Ελληνικά (Α' Λυκείου)

Α. Κείμενο
Λύσανδρος δὲ τάς τε ναῦς καὶ τοὺς αἰχμαλώτους καὶ τἆλλα
πάντα εἰς Λάμψακον ἀπήγαγεν, ἔλαβε δὲ καὶ τῶν στρατηγῶν
ἄλλους τε καὶ Φιλοκλέα καὶ Ἀδείμαντον. Ἧι δ’ ἡμέρᾳ ταῦτα κατειρ-
γάσατο, ἔπεμψε Θεόπομπον τὸν Μιλήσιον λῃστὴν εἰς Λακεδαίμονα
ἀπαγγελοῦντα τὰ γεγονότα, ὃς ἀφικόμενος τριταῖος ἀπήγγειλε.
Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρος ἁθροίσας τοὺς συμμάχους ἐκέλευσε
βουλεύεσθαι περὶ τῶν αἰχμαλώτων. Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι
ἐγίγνοντο πολλαὶ τῶν Ἀθηναίων, ἅ τε ἤδη παρενενομήκεσαν καὶ
ἃ ἐψηφισμένοι ἦσαν ποιεῖν, εἰ κρατήσειαν τῇ ναυμαχίᾳ, τὴν δεξιὰν
χεῖρα ἀποκόπτειν τῶν ζωγρηθέντων πάντων, καὶ ὅτι λαβόντες δύο
τριήρεις, Κορινθίαν καὶ Ἀνδρίαν, τοὺς ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πάντας
κατακρημνίσειαν. Φιλοκλῆς δ’ ἦν στρατηγὸς τῶν Ἀθηναίων,
ὃς τούτους διέφθειρεν. Ἐλέγετο δὲ καὶ ἄλλα πολλά, καὶ ἔδοξεν
ἀποκτεῖναι τῶν αἰχμαλώτων ὅσοι ἦσαν Ἀθηναῖοι πλὴν Ἀδειμάντου,
ὅτι μόνος ἐπελάβετο ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ περὶ τῆς ἀποτομῆς τῶν
χειρῶν ψηφίσματος· ᾐτιάθη μέντοι ὑπό τινων προδοῦναι τὰς ναῦς.
Λύσανδρος δὲ Φιλοκλέα πρῶτον ἐρωτήσας, ὃς τοὺς Ἀνδρίους
καὶ Κορινθίους κατεκρήμνισε, τί εἴη ἄξιος παθεῖν ἀρξάμενος εἰς
Ἕλληνας παρανομεῖν, ἀπέσφαξεν.
Β. Ερωτήσεις
1) «Ἐνταῦθα … ἀπέσφαξεν»: να μεταφράσετε το απόσπασμα στα
νέα ελληνικά.
Μονάδες 30
316 Ξενοφώντος Ελληνικά - Βιβλίο 2, Κριτήρια Αξιολόγησης
2) Να αξιολογήσετε τη στάση που τήρησε ο Λύσανδρος στο συμ-
βούλιο των συμμάχων.
Μονάδες 15
3) Γιατί ο Αδείμαντος δεν καταδικάστηκε σε θάνατο από το Λύ-
σανδρο;
Μονάδες 15
4) Σε ποιες κατηγορίες διακρίνεται η συγγραφική παραγωγή του
Ξενοφώντα;
Μονάδες 10
5) ἔπεμψε, ἀπαγγελοῦντα, παρενενομήκεσαν: να γράψετε τα
απαρέμφατα του ενεστώτα στη φωνή που βρίσκονται οι τύποι.
Μονάδες 6
6) τριήρεις: να κάνετε γραμματική αναγνώριση του τύπου και να
τον κλίνετε στους δύο αριθμούς.
Μονάδες 2
7) ὅς, τούτους: να κλίνετε τις αντωνυμίες στον άλλο αριθμό στο
θηλυκό γένος.
Μονάδες 2
8) «ὃς ἀφικόμενος τριταῖος ἀπήγγειλεν»: να κάνετε συντακτική
ανάλυση της πρότασης, αφού πρώτα την αναγνωρίσετε πλήρως
(είδος, εισαγωγή, εκφορά, λειτουργία).
Μονάδες 10
9) κακούργημα, ψηφοθηρία, ανέφικτος, υποχείριο, εκστρατεία,
ποιητής, ουσία, λογικός, παραπεμπτικό, συμπάθεια: να εντο-
πίσετε στο κείμενο τους τύπους που συγγενεύουν ετυμολογικά
με τις λέξεις που σας δόθηκαν.
Μονάδες 10

Δεν υπάρχουν σχόλια: