Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

Προτεινόμενο κριτήριο αξιολόγησης στα Ελληνικά του Ξενοφώντος

Α. Κείμενο
Λύσανδρος δὲ τῇ ἐπιούσῃ νυκτί, ἐπεὶ ὄρθρος ἦν, ἐσήμανεν εἰς τὰς
ναῦς ἀριστοποιησαμένους εἰσβαίνειν, πάντα δὲ παρασκευασάμενος
ὡς εἰς ναυμαχίαν καὶ τὰ παραβλήματα παραβάλλων, προεῖπεν ὡς
μηδεὶς κινήσοιτο ἐκ τῆς τάξεως μηδὲ ἀνάξοιτο. Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἅμα
τῷ ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἐπὶ τῷ λιμένι παρετάξαντο ἐν μετώπῳ ὡς εἰς
ναυμαχίαν. Ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀντανήγαγε Λύσανδρος, καὶ τῆς ἡμέρας
ὀψὲ ἦν, ἀπέπλευσαν πάλιν εἰς τοὺς Αἰγὸς ποταμούς. Λύσανδρος δὲ
τὰς ταχίστας τῶν νεῶν ἐκέλευσεν ἕπεσθαι τοῖς Ἀθηναίοις, ἐπειδὰν
δὲ ἐκβῶσι, κατιδόντας ὅ τι ποιοῦσιν ἀποπλεῖν καὶ αὐτῷ ἐξαγγεῖλαι.
Καὶ οὐ πρότερον ἐξεβίβασεν ἐκ τῶν νεῶν πρὶν αὗται ἧκον. Ταῦτα δ’
ἐποίει τέτταρας ἡμέρας· καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐπανήγοντο. Ἀλκιβιάδης δὲ
κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν τοὺς μὲν Ἀθηναίους ἐν αἰγιαλῷ ὁρμοῦντας
καὶ πρὸς οὐδεμιᾷ πόλει, τὰ δ’ ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ μετιόντας
πεντεκαίδεκα σταδίους ἀπὸ τῶν νεῶν, τοὺς δὲ πολεμίους ἐν λιμένι
καὶ πρὸς πόλει ἔχοντας πάντα, οὐκ ἐν καλῷ ἔφη αὐτοὺς ὁρμεῖν,
ἀλλὰ μεθορμίσαι εἰς Σηστὸν παρῄνει πρός τε λιμένα καὶ πρὸς
πόλιν·
Β. Ερωτήσεις
1) «Λύσανδρος δὲ τῇ ἐπιούσῃ νυκτί … καὶ αὐτῷ ἐξαγγεῖλαι»: να
μεταφράσετε το απόσπασμα στα νέα ελληνικά.
Μονάδες 30
312 Ξενοφώντος Ελληνικά - Βιβλίο 2, Κριτήρια Αξιολόγησης
2) Ποιες είναι οι εντολές που έδωσε ο Λύσανδρος στους στρατιώτες
του, σύμφωνα με το κείμενο;
Μονάδες 10
3) Τι συμβούλευσε ο Αλκιβιάδης τους Αθηναίους;
Μονάδες 10
4) Τι ρόλο διαδραμάτισε ο Αγησίλαος στη ζωή του Ξενοφώντα;
Μονάδες 10
5) τὰς ναῦς, τῆς τάξεως: να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις των τύ-
πων στον αριθμό που βρίσκονται.
Μονάδες 10
6) ἀνάξοιτο, ἐκέλευσεν: να αντικαταστήσετε χρονικά τους τύ-
πους.
Μονάδες 10
7) «ὡς μηδεὶς κινήσοιτο ἐκ τῆς τάξεως»: να αναγνωρίσετε τη
δευτερεύουσα πρόταση (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτική
λειτουργία).
Μονάδες 10
8) ἐσήμανεν, εἰσβαίνειν, ἀντανήγαγε, κατιδόντας, ἔχοντας: για
κάθε τύπο που σας δόθηκε να γράψετε μία ομόρριζη λέξη (απλή
ή σύνθετη) στα νέα ελληνικά.
Μονάδες 10

Σόνια Σιούτη, φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια: