Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

Προτεινόμενες ασκήσεις εμπέδωσης ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής1.       Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:

Ενεστώτας
ὦσινΠαρατατικός

διέγραφε


Μέλλοντας


ἔσται

Αόριστος
Παρακείμενοςέπιλελύκασιν
Υπερσυντέλικος

2.       Να γράψετε το α’ ενικό πρόσωπο των ιστορικών χρόνων της οριστικής των εξής ρημάτων:
ἐπαίρομαι, παράγω, ἀποπέμπω, ἱππεύω, στρατοπεδεύομαι, ἐκστρατεύω, βλάπτω, καταδιώκω, διαπράττω, ἱδρύω, ἁρπάζω, ἀποκρύπτω, ὑβρίζω

3.       κολάζω: να κλίνετε την υποτακτική ενεστώτα και την ευκτική μέλλοντα στην ίδια φωνή.

4.       Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
·         συμπράσσουσιν: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής του ίδιου χρόνου
·         κτίζομεν: το β’ ενικό πρόσωπο οριστικής αορίστου
·         συγκρίνω: το β’ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού
·         παρατάττοντες: τα πρόσωπα του πληθυντικού αριθμού στην υποτακτική ενεστώτα
·         σκώπτομεν: τον αντίστοιχο τύπο στην ευκτική και τους ονοματικούς τύπους του ενεστώτα

5.       Να γράψετε τον παρατατικό των ρημάτων στον τύπο που σας δίνεται.

Ενεστώτας
Παρατατικός
ἀκούω

καθορίζεις

ἐπαυξάνει

προβάλλουσιν

οἰκτίρω

προορῶ

ἀναφέρεσθε

κατευθύνουσι

μέλλει

ὁμοιάζομεν

ἐξαφανίζεται

οἴχεται

ὀστρακίζεις

ἐπιμένει

εὐδαιμονίζομεν

ἐξελαύνομεν

δοκιμάζομεν

διολισθαίνεις

βούλεται

δουλεύετε


6.       Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τους κατάλληλους τύπους:

Οριστική


σύνει

Υποτακτική
παρῆτεΕυκτική

εἶεν


Προστακτικήἀπέστωσαν
Απαρέμφατο
Μετοχή

7.       Να γράψετε τον παρακείμενο των ρημάτων στον τύπο που σας δίνεται:
Ενεστώτας
Παρακείμενος
Ενεστώτας
Παρακείμενος
ἄρχομεν

πλήττω

στρατεύουσιν

γραμματεύω

φθείρω

ἐθέλομεν

βλάπτω

διακομίζω

κηρύττω

νομίζω

ἐπιστέλλω

ἐλπίζω

κλίνει

καταψηφίζω

καλύπτω

παιδεύομεν

θύομεν

σπεύδει

γιγνώσκουσι

ἐργάζεται

γνωρίζει

λαμβάνομεν

μιμνήσκομαι

λέγομεν

πίπτομεν

λανθάνομεν

ἀνοίγετε

λαγχάνομεν

ἀκούετε

ὄμνυμι

ἀλείφεις

ἀπόλλυμι

ἐλαύνεις

ἀπόλλυσαι

ἐξελέγχομαι

φέρεις

έρχεται

ἐθίζεις

Δεν υπάρχουν σχόλια: