Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Στην σύγκριση συγκρίνουμε 2 όρους μεταξύ τους. Έχουμε :

α’ όρος + επίθετο / επίρρημα συγκριτικού βαθμού + ρήμα + β’ όρος σύγκρισης

O β’ όρος εκφέρεται με:
  • αφαιρετική συγκριτική
  • quam + ομοιοτρόπως με τον ά όρο σύγκρισης ( αν ο α’ όρος είναι σε αιτιατική, και ο β’ όρος θα είναι quam+αιτιατική, αν ο α’ όρος είναι σε απαρέμφατο και ο β’ όρος θα είναι σε quam+απαρέμφατο κ.ο.κ.).
π.χ.
Accius multo minor erat quam Pacuvius (quam+ονομαστική)
Accius multo minor erat Pacuvio (αφαιρετική συγκριτική).

Το υποκείμενο Accius λειτουργεί ως α' όρος της σύγκρισης ενώ η φράση "quam Pacuvius" λειτουργεί ως β' όρος της σύγκρισης. Ισοδύναμη φράση είναι η αφαιρετική συγκριτική "Pacuvio".

Δεν υπάρχουν σχόλια: