Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011

Προτεινόμενο τεστ στον αόριστο β'

1.    Να κλίνετε την υποτακτική αορίστου β’ των εξής ρημάτων: ἄγω, φέρω, αἱροῦμαι, πυνθάνομαι, γίγνομαι.
Μονάδες 40
2.      κατασχοῖμεν: να κάνετε γραμματική αναγνώριση του τύπου και στη συνέχεια να κλίνετε την προστακτική του ίδιου χρόνου στην ενεργητική και στη μέση φωνή.
Μονάδες 15
3.      καθαιροῦσι: να γράψετε τους ονοματικούς τύπους του αορίστου β’ στην ενεργητική και στη μέση φωνή.
Μονάδες 15
4.      Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί:

Οριστική
παρέσχομεν
Υποτακτική

ἐνέγκωμεν

πάθητε

Ευκτική
εἴποις
Προστακτική


ἀντιλαβοῦ


Απαρέμφατο

Μετοχή


Μονάδες 30
Σόνια Σιούτη