Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Γερούνδιο-Γερουνδιακό-Γερουνδιακή έλξη


ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ
Το γερούνδιο είναι ρηματικό ουσιαστικό ουδετέρου γένους με ενεργητική σημασία. Διαθέτει τέσσερις πτώσεις ( γενική , δοτική , αιτιατική , αφαιρετική ).  Είναι ισοδύναμο του έναρθρου απαρεμφάτου της ελληνικής. Σχηματίζεται από το θέμα του ενεστώτα και τις ακόλουθες καταλήξεις : -ndi , -ndo , -ndum , -ndo ( π.χ. amandi , delendi , legendi , audiendi )
παρατηρήσεις :
·         Γενική γερουνδίου = γενική αντικειμενική
·         Δοτική γερουνδίου = σκοπός
·         Αιτιατική γερουνδίου / πάντα εμπρόθετη ( ad , in ) = σκοπός ή προορισμός
·         Αφαιρετική γερουνδίου ( χωρίς πρόθεση ) = τρόπος
·         Αφαιρετική γερουνδίου ( εμπρόθετη : de , ex , in , ab) = αναφορά ή αφετηρία

ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ
Το γερουνδιακό είναι ρηματικό επίθετο με παθητική σημασία. Έχει τρία γένη και σχηματίζεται από το θέμα του ενεστώτα με την προσθήκη των εξής καταλήξεων : -ndus , -nda , -ndum (π.χ. amandus , delendus , legendus , audiendus ) .Κλίνεται όπως τα επίθετα δεύτερης κλίσης.

ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΗ ΕΛΞΗ
Γερουνδιακή έλξη είναι το φαινόμενο κατά το οποίο χρησιμοποιούμε γερουνδιακό αντί γερουνδίου. Η σύνταξη με το γερούνδιο λέγεται ενεργητική ενώ με το γερουνδιακό λέγεται παθητική. Με άλλα λόγια η γερουνδιακή έλξη είναι η μετατροπή της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική.
Η γερουνδιακή έλξη είναι υποχρεωτική , όταν
·         το γερούνδιο βρίσκεται σε δοτική
·         έχουμε εμπρόθετο γερούνδιο
SOS : Γερουνδιακή έλξη μπορούμε να κάνουμε μόνο στο κείμενο 32.
SOS : Στο κείμενο 49 έχουμε τρεις γερουνδιακές έλξεις. Και οι τρεις είναι υποχρεωτικές . Συνεπώς δεν είναι δυνατόν να υπάρξει η αντίστοιχη ενεργητική σύνταξη.

Σόνια Σιούτη, φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια: