Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

Επανάληψη στο Απαρέμφατο


Ειδικό απαρέμφατο: μεταφράζεται με ότι …, εξαρτάται από ρήματα λεκτικά, δοξαστικά, γνωστικάΤελικό απαρέμφατο: μεταφράζεται με να …, εξαρτάται από ρήματα που δηλώνουν προτροπή, αποτροπή, επιθυμία, απαγόρευση, διαταγή

Ταυτοπροσωπία: το υποκείμενο του απαρεμφάτου είναι ίδιο με το υποκείμενο του 
ρήματος.

Υρ+Υαπρμφ         Ρ              Αρ           Ααπρμφ
π.χ. Οὗτοι βούλονται ἔχειν τὰ έπιτήδεια.Ετεροπροσωπία: το υποκείμενο του απαρεμφάτου είναι διαφορετικό από το υποκείμενο του ρήματος. Στην περίπτωση αυτή το υποκείμενο του απαρεμφάτου τίθεται σε πτώση αιτιατική.

Ρ                        Υρ            Αρ                    Υαπρμφ
π.χ. Βούλονται Ἀθηναῖοι ἀπελθεῖν τοὺς Κορινθίους.

Άσκηση
Σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις να καθορίσετε το είδος του απαρεμφάτου (ειδικό/τελικό) και να επισημάνετε το υποκείμενο του.
Ø  Οἱ στρατιῶται ἤρξαντο λαμβάνειν τὰ ἐπιτήδεια.
Ø  Θηβαῖοι καὶ Κορίνθιοι ὤμοσαν ἐκδώσειν τοὺς Ἕλληνας.
Ø  Οί σύμμαχοι οὐ βούλονται πρᾶξαι τὰ κελεύσματα.
Ø  Ὁρῶ ὑμᾶς στρατεύειν.
Ø  Ἐνόμιζον εἶναι τούτους δικαίους.
Ø  Ἐπειράθησαν  ἐκβαλεῖν ἡμᾶς τῆς πόλεως.
Ø  κέλευον αὐτοὺς πρᾶξαι τὰ ἐν Ἀθήναις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: