Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018

Πλάτωνος Πρωταγόρας: ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ


Επιμέλεια: Σόνια Σιούτη

Ενότητα 2η
1.     εἱμαρμένος, μείξαντες: Να γράψετε για καθέναν από τους παραπάνω τύπους δύο ομόρριζα ουσιαστικά (απλά ή σύνθετα) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας).
2.     προσέταξαν: Να γράψετε ένα συνώνυμο στα αρχαία ελληνικά.
3.     πειθήνιος: Να εντοπίσετε στο πρωτότυπο κείμενο έναν ετυμολογικά συγγενή τύπο. Στη συνέχεια, να σχηματίσετε με τη λέξη που σας δόθηκε ένα ονοματικό σύνολο στα νέα ελληνικά.
4.     Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α΄ με τις ετυμολογικά συγγενείς τους στη στήλη Β΄. Τρεις λέξεις της στήλης Β΄ περισσεύουν.

ΣΤΗΛΗ Α΄
ΣΤΗΛΗ Β΄
α) διδούς
i) επαφή
β) ἰοῦσιν
ii) ένδυμα
γ) προσῆπτεν
iii) προσηλυτισμός

iv) πρόσοψη

v) δωροδοκία

vi) πτήση
5.     βορά: Να υπογραμμίσετε τους ετυμολογικά συγγενείς τύπους:
βρόγχος, βωμός, βόρειος, σαρκοβόρος, διάβρωση, βάθρο.


Ενότητα 3η
1.     Να εντοπίσετε στο κείμενο έναν ετυμολογικά συγγενή τύπο:
·       λειψυδρία
·       παρανάλωμα
·       λαθροκυνηγός
·       ενδεής
2.     κτητήν: Να γράψετε το ρήμα από το οποίο προέρχεται ετυμολογικά ο τύπος.
3.     ἐνεχώρει: Να συμπληρώσετε τις ακόλουθες περιόδους με ομόρριζα του παραπάνω ρήματος.
·       Ο στρατηγός έδωσε εντολή για ............................. των στρατευμάτων.
·       Το πλοίο θα .................................... εντός ολίγων λεπτών.
·       Στα κέντρα διασκέδασης κατά τη διάρκεια των εορτών γίνεται το ...............................


Ενότητα 4η
1.     νουνεχής: Να αναλύσετε τον τύπο στα συνθετικά του μέρη. Με καθένα από αυτά να σχηματίσετε δύο σύνθετες λέξεις (ουσιαστικά ή επίθετα) της νέας ελληνικής γλώσσας.
2.     ιαματικός, μισθοδοσία, θεσμός, ελευθερία: Να εντοπίσετε στο κείμενο έναν ετυμολογικά συγγενή τύπο.
3.     ἀρετή: Να γράψετε το ρήμα από τον οποίο προέρχεται ο τύπος και να σχηματίσετε πέντε ομόρριζα ουσιαστικά, απλά ή σύνθετα, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας.
4.     θῶ: Να συμπληρώσετε τις ακόλουθες περιόδους με ομόρριζα του παραπάνω ρήματος:
·       Ο ............................ της δικαιοσύνης είναι πολύ σημαντικός για την πολιτεία.
·       Ο επιθεωρητής ανέλαβε να διαλευκάνει την ............................................
·       Τα ............................................... του μουσείου είναι πολύ εντυπωσιακά.

Ενότητα 5η
1.     έπηλυς, περιούσιος, επιεικής, προφήτης: Να εντοπίσετε στο κείμενο έναν ετυμολογικά συγγενή τύπο.
2.     ἴσασιν: Να υπογραμμίσετε τους ετυμολογικά συγγενείς τύπους:
είσοδος, ανιστόρητος, ειδικός, είδηση, είδωλο, ιδέα, ισθμός.
3.     λαβέ: Να σχηματίσετε μία παράγωγη λέξη, απλή ή σύνθετη, της νέας ελληνικής γλώσσας που να δηλώνει:
·       Το πρόσωπο που ενεργεί:
·       Την ενέργεια:
·       Το αποτέλεσμα της ενέργειας:
4.     πειράσομαι: Να σχηματίσετε παράγωγα στα νέα ελληνικά με τις ακόλουθες καταλήξεις:
-μα:
-τής:
-τήρι:
-τεία:
-ία:

Ενότητα 6η

1.     δόξαν: Να σχηματίσετε τρία ομόρριζα επίθετα της νέας ελληνικής γλώσσας, απλά ή σύνθετα.
2.     τοῦ παρεληλυθότος, ἱκανῶς, οὐδείς, τοὺς ἀδικοῦντας, ἐπιμελείας, φαίνεται: Να γράψετε ένα αντώνυμο της αρχαίας ελληνικής για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις (εκεί όπου βρίσκονται οι τύποι).
3.     ἔχων: Με το θέμα του μέλλοντα (ἑξ-) να σχηματίσετε τρεις ομόρριζες λέξεις, απλές ή σύνθετες, της νέας ελληνικής γλώσσας.

Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: Δέκα ασκήσεις συντακτικού


1.    Ὡς δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν γνώμην.: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά το απαρέμφατο (ειδικό/τελικό, συντακτικός ρόλος).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:................................................................................................................................................................................................................................

2.    Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων διδάξοντας ὡς ξυνέφερε: Η μετοχή διδάξοντας είναι:
α) τελική
β) χρονική
γ) αιτιολογική
δ) αναφορική
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:......................................................................................................

3.    καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον πράσσειν, ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται: Η υπογραμμισμένη δευτερεύουσα πρόταση είναι:
α) επιρρηματική χρονική
β) επιρρηματική αναφορική
γ) ονοματική πλάγια ερωτηματική
δ) επιρρηματική τελική
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:......................................................................................................

4.    Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς νεωτερίζοντας  ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν.: Να συμπληρώσετε τα κενά με την κατάλληλη συντακτική αναγνώριση:
α) Η μετοχή Ἐλθόντων είναι ...................................
β) Η δευτερεύουσα πρόταση καὶ ὅσους ἔπεισαν είναι .............................................
γ) Η λέξη οἱ Ἀθηναῖοι είναι υποκείμενο του ρήματος .....................................
δ) Η μετοχή νεωτερίζοντας   είναι συνημμένη στο ................................... της μετοχής ξυλλαβόντες.

5.    Τῆς δὲ στάσεως ἐν τούτῳ οὔσης τετάρτῃ ἢ πέμπτῃ ἡμέρᾳ: Να υπογραμμίσετε τους τύπους που λειτουργούν ως ονοματικοί ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί και να τους χαρακτηρίσετε συντακτικά.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:................................................................................................................................................................................................................................

6.    Ὁρμισάμενοι δὲ ἐς Σύβοτα λιμένα τῆς ἠπείρου ἅμα ἕῳ ἐπέπλεον τῇ Κερκύρᾳ.: Να υπογραμμίσετε τον τύπο που λειτουργεί ως παράθεση.

7.    οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι φοβούμενοι τὸ πλῆθος καὶ τὴν περικύκλωσιν ἁθρόαις μὲν οὐ προσέπιπτον: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παρακάτω τύπους:

·       φοβούμενοι:.......................................................................................
·       τὴν περικύκλωσιν:.............................................................................
·       τὸ πλῆθος:.........................................................................................

8.    Καὶ μετὰ ταῦτα κύκλον ταξαμένων αὐτῶν περιέπλεον καὶ ἐπειρῶντο θορυβεῖν:  Να υπογραμμίσετε το απαρέμφατο και να το χαρακτηρίσετε συντακτικά. Να επισημάνετε αν έχουμε ταυτοπροσωπία ή ετεροπροσωπία.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:......................................................................................................

9.    γενόμεναι ἁθρόαι αἱ νῆες: Η λέξη ἁθρόαι λειτουργεί ως:
α) επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου
β) επιρρηματικό κατηγορούμενο του τόπου
γ) επιρρηματικό κατηγορούμενο του σκοπού
δ) προληπτικό κατηγορούμενο.
     ΑΠΑΝΤΗΣΗ:......................................................................................................

10.Καὶ μετὰ ταῦτα κύκλον ταξαμένων αὐτῶν περιέπλεον: Να υπογραμμίσετε τον τύπο που λειτουργεί ως υποκείμενο της μετοχής ταξαμένων.


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σόνια Σιούτη

Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018

Λατινικά: Επαναληπτικές ασκήσεις συντακτικού


1.     Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt.: Να συμπτύξετε τη δευτερεύουσα πρόταση στο αντίστοιχο είδος μετοχής.
2.     Praedones postes ianuae tamquam sanctum templum venerati sunt et cupide Scipionis dextram osculati sunt.: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους τύπους.
3.     Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque aluit ? : Να επισημάνετε τη δευτερεύουσα πρόταση και να τη χαρακτηρίσετε συντακτικά. Στη συνέχεια να τη μετατρέψετε σε μετοχικό σύνολο.
4.     Vinum a mercatoribus ad se importari non sinunt quod ea re, ut arbitrantur, remollescunt homines atque effeminantur. : α) Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τον υπογραμμισμένο τύπο και να εξηγήσετε γιατί εκφέρεται με αυτόν τον τρόπο. β) ut arbitrantur: Να γράψεετ το είδος και τη συντακτική λειτουργία της πρότασης.
5.     Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Rοmanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam acceperunt.: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τη μετοχή και να την αναλύσετε στο αντίστοιχο είδος δευτερεύουσας πρότασης.


Επιμέλεια: Σόνια Σιούτη

Κυριακή, 4 Μαρτίου 2018

Ασκήσεις στον πλάγιο λόγο


1.     Να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ:

§  προσέταξεν ἐμοὶ τὸν νομιζόμενον λόγον εἰπεῖν ἐπ’ αὐτοῖς:

§  ἐσκόπουν μὲν εὐθὺς ὅπως τοῦ προσήκοντος ἐπαίνου τεύξονται:

§  ᾠήθησαν δεῖν αὐτοὺς τιμᾶν:

§  πρᾶγμα τηλικοῦτόν φημι δείξειν πεπραγμένον

§  Μηδεὶς δ’ ἡγείσθω μ’ ἀποροῦντα τί χρὴ περὶ τούτων εἰπεῖν ἑκάστου, ταῦτα τὰ πραχθέντ’ ἀπηριθμηκέναι.

§  δεῖ δ’ ὅμως ὑμᾶς πειρᾶσθαι καὶ πρὸς τὰ παρηγοροῦντα τρέπειν τὴν ψυχήν:

§  Ἐγὼ μὲν οὖν οὐχ ὅπως πολλὰ λέξω, τοῦτ’ ἐσκεψάμην, ἀλλ’ ὅπως τἀληθῆ.:

§  δεῖ δὴ πάντας ὑμᾶς, εἰ βούλεσθ’ ὀρθῶς περὶ τούτων μαθεῖν καὶ κατὰ τοὺς νόμους δικαίως κρῖναι τὴν γραφήν, μὴ μόνον τοῖς γεγραμμένοις ἐν τῷ ψηφίσματι ῥήμασιν προσέχειν, ἀλλὰ καὶ τὰ συμβησόμεν’ ἐξ αὐτῶν σκοπεῖν.

2.     Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο, χρησιμοποιώντας τις εξαρτήσεις που σας δίνονται:

§  Μηδεὶς ὑμῶν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, νομίσῃ μήτ’ ἰδίας ἔχθρας ἐμὲ μηδεμιᾶς ἕνεχ’ ἥκειν Ἀριστοκράτους κατηγορήσοντα
τουτουί. (Τινές κελεύουσιν)

§  Προσήκει μὴ πάνυ θαυμάζειν, εἰ καὶ τοῦτο τὸ ψήφισμ’ ἡμεῖς οὕτω γεγραμμένον ἐπιδείξομεν. ( Ἡμεῖς ἔφαμεν)

§  εἰκότως δ’ ἄν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ προσέχοιτέ μοι τὸν νοῦν καὶ μετ’ εὐνοίας ἀκούσαιθ’ ἃ λέγω. (Ἔλεξεν οὗτος) [Με όλους τους δυνατούς τρόπους]

§  οἰήσεται δέ, ἂν μὴ χαλεπὸν εἶναι νομίζῃ τὸ παρ’ ὑμῖν λόγου τυχεῖν. (Ἔφη)

§  τί γὰρ ἂν γένοιτο συκοφαντίας καὶ παρανομίας δεινότερον, ἐφ’ οἷς ἀμφοτέροις οὗτος ὤφληκεν; (Οὗτος ἀπορεῖ), (Οὗτος ἠπόρει)

 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: Σ. Σιούτη