Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Νέος τύπος εξέτασης


Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη


ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΙ

Εισαγωγικό σημείωμα: Ο Πείσανδρος και οι υπόλοιποι αθηναίοι ολιγαρχικοί δεν εγκατέλειψαν τα σχέδιά τους για την επιβολή ολιγαρχίας. Εκμεταλλευόμενοι τη δυσμενή θέση στην οποία είχε περιέλθει η Αθήνα λόγω του πολέμου, πέτυχαν πολιτειακή μεταβολή ολιγαρχικού προσανατολισμού: κύριο ρόλο στη διακυβέρνηση θα είχαν οι 400 βουλευτές, ενώ ο αριθμός των ενεργών πολιτών περιοριζόταν σε 5000. Απέμενε να απαλλαγεί των καθηκόντων της η υπάρχουσα βουλή των 500.

 [8.69.1] Ἐπειδὴ δὲ ἡ ἐκκλησία οὐδενὸς ἀντειπόντος, ἀλλὰ κυρώσασα ταῦτα διελύθη, τοὺς τετρακοσίους ἤδη ὕστερον τρόπῳ τοιῷδε ἐς τὸ βουλευτήριον ἐσήγαγον. ἦσαν δ’ Ἀθηναῖοι πάντες αἰεὶ οἱ μὲν ἐπὶ τείχει, οἱ δ’ ἐν τάξει, τῶν ἐν Δεκελείᾳ πολεμίων ἕνεκα ἐφ’ ὅπλοις·
[8.69.2] τῇ οὖν ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τοὺς μὲν μὴ ξυνειδότας εἴασαν ὥσπερ εἰώθεσαν ἀπελθεῖν, τοῖς δ’ ἐν τῇ ξυνωμοσίᾳ εἴρητο ἡσυχῇ μὴ ἐπ’ αὐτοῖς τοῖς ὅπλοις, ἀλλ’ ἄπωθεν περιμένειν, καὶ ἤν τις ἐνιστῆται τοῖς ποιουμένοις, λαβόντας τὰ ὅπλα μὴ ἐπιτρέπειν.
[8.69.3] ἦσαν δὲ καὶ Ἄνδριοι καὶ Τήνιοι καὶ Καρυστίων τριακόσιοι καὶ Αἰγινητῶν τῶν ἐποίκων, οὓς Ἀθηναῖοι ἔπεμψαν οἰκήσοντας, ἐπ’ αὐτὸ τοῦτο ἥκοντες ἐν τοῖς ἑαυτῶν ὅπλοις, οἷς ταὐτὰ προείρητο.
[8.69.4] τούτων δὲ διατεταγμένων οὕτως ἐλθόντες οἱ τετρακόσιοι μετὰ ξιφιδίου ἀφανοῦς ἕκαστος, καὶ οἱ εἴκοσι καὶ ἑκατὸν μετ’ αὐτῶν Ἕλληνες νεανίσκοι, οἷς ἐχρῶντο εἴ τί που δέοι χειρουργεῖν, ἐπέστησαν τοῖς ἀπὸ τοῦ κυάμου βουλευταῖς οὖσιν ἐν τῷ βουλευτηρίῳ καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐξιέναι λαβοῦσι τὸν μισθόν· ἔφερον δὲ αὐτοῖς τοῦ ὑπο λοίπου χρόνου παντὸς αὐτοὶ καὶ ἐξιοῦσιν ἐδίδοσαν.

*κύαμος: (κυριολεκτικά: το κουκί)  * οἱ ἀπὸ τοῦ κυάμου βουλευταί: οι εκλεγμένοι βουλευτές
* εἴ τί που δέοι χειρουργεῖν: σε περίπτωση που χρειαζόταν να εφαρμόσουν βία1.      Να μεταφράσετε το απόσπασμα στα νέα ελληνικά: τούτων δὲ διατεταγμένων… ἐδίδοσαν.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.      Ποια εντολή είχε δοθεί «τοῖς δ’ ἐν τῇ ξυνωμοσίᾳ», σύμφωνα με τον ιστορικό;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.      ἦσαν δὲ καὶ Ἄνδριοι καὶ Τήνιοι καὶ Καρυστίων τριακόσιοι καὶ Αἰγινητῶν τῶν ἐποίκων, οὓς Ἀθηναῖοι ἔπεμψαν οἰκήσοντας, ἐπ’ αὐτὸ τοῦτο ἥκοντες ἐν τοῖς ἑαυτῶν ὅπλοις, οἷς ταὐτὰ προείρητο. : α) Να εντοπίσετε την τελική μετοχή και να δηλώσετε το τελικό αίτιο με όλους τους δυνατούς τρόπους. β) οἷς ταὐτὰ προείρητο: Να μετατρέψετε τη σύνταξη σε ενεργητική. γ) Να εντοπίσετε δύο ονοματικούς ομοιόπτωτους και δύο ονοματικούς ετερόπτωτους προσδιορισμούς, να τους αναγνωρίσετε και να επισημάνετε τους όρους στους οποίους αποδίδονται.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.      Ἐπειδὴ δὲ ἡ ἐκκλησία οὐδενὸς ἀντειπόντος, ἀλλὰ κυρώσασα ταῦτα διελύθη, τοὺς τετρακοσίους ἤδη ὕστερον τρόπῳ τοιῷδε ἐς τὸ βουλευτήριον ἐσήγαγον: α) οὐδενὸς ἀντειπόντος, τρόπῳ τοιῷδε: Να κλίνετε τις συνεκφορές στον άλλο αριθμό. β) διελύθη: Να κλίνετε την υποτακτική στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή. γ) Να γράψετε τα ουσιαστικά του αποσπάσματος στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Φύλλο εργασίας στη γραμματική


Επιμέλεια: Σόνια Σιούτη

1.     ἵστορες θεοί: Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις της συνεκφοράς στον ίδιο αριθμό.
γεν.:
δοτ.:
αιτ.:


2.     οὐκ ἐλάττω παραδώσω τὴν πατρίδα: Να κλίνετε τον υπερθετικό βαθμό του επιθέτου, στο ίδιο γένος και στους δύο αριθμούς.
ον.
ον.
γεν.
γεν.
δοτ.
δοτ.
αιτ.
αιτ.
κλητ.
κλητ.


3.     Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τους κατάλληλους γραμματικούς τύπους:

θετικός
συγκριτικός
υπερθετικός
ὅσιος


ῥᾴδιον (αρσενικό)


ἱκανῶς4.     διαλαθόντες: Να γράψετε το γ΄ ενικό και το β΄ πληθυντικό πρόσωπο σε όλες τις εγκλίσεις, στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή.

οριστική:
γ΄ ενικό:
β΄ πληθυντικό:
υποτακτική:
γ΄ ενικό:
β΄ πληθυντικό:
ευκτική:
γ΄ ενικό:
β΄ πληθυντικό:
προστακτική:
γ΄ ενικό:
β΄ πληθυντικό:

5.     περιπίπτει: Να κλίνετε την ευκτική του μέλλοντα στην ίδια φωνή.
α΄ εν.
β΄ εν.
γ΄ εν.
α΄ πληθ.
β΄ πληθ.
γ΄ πληθ.


Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ: Φύλλο εργασίας για επεξεργασία παράλληλου αδίδακτου κειμένου


Επιμέλεια: Σόνια Σιούτη

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ_ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια άποψη εκφράζει για τη γλώσσα ο Πρωταγόρας; Να τη συγκρίνετε µε τις απόψεις του Ηροδότου για το ίδιο θέµα, αφού μελετήσετε το παρακάτω παράθεμα. 

Η αρχαιότερη γλώσσα (Ηρόδοτος, ΙΙ, 2) 

Όσο για τους Αιγυπτίους, πριν γίνει βασιλιάς τους ο Ψαµµήτιχος, πίστευαν πως πρώτοι αυτοί από όλους τους ανθρώπους φάνηκαν στη γη. Αφότου όµως ο Ψαµµήτιχος, στα χρόνια της βασιλείας του θέλησε να µάθει ποιοι πράγµατι είναι οι πρώτοι άνθρωποι της γης, από τότε οι Αιγύπτιοι πιστεύουν ότι οι Φρύγες είναι αρχαιότεροί τους, δεύτερον όµως στη σειρά βάζουν τον εαυτό τους. Ο Ψαµµήτιχος λοιπόν, επειδή δεν κατάφερνε ρωτώντας και ξαναρωτώντας να βρει µια άκρη στο ερώτηµα ποιοι είναι οι πρώτοι άνθρωποι της γης, σοφίζεται το εξής. Πήρε δύο νεογέννητα µωρά, διαλέγοντάς τα από γονείς έτσι στην τύχη, και τα έδωσε σ'ένα βοσκό, για να τα πάει στη στάνη του και να τα αναθρέψει, όπως θα πούµε. Κανείς επρόσταξε να µην προφέρει λέξη µπροστά τους, παρά να µείνουν τα µωρά µόνα τους σε µια καλύβα έρηµη, και µόνον την ορισµένη ώρα ο βοσκός να τους πηγαίνει τις κατσίκες· και αφού τους δίνει να χορτάσουν γάλα, να νοιάζεται και για τα άλλα -τα απαραίτητα. Το έκανε αυτό ο Ψαµµήτιχος κι έδωσε τέτοια προσταγή, γιατί ήθελε να ακούσει από τα παιδιά, όταν πια πάψουν να βγάζουν άναρθρες κραυγές, ποια λέξη θα αρθρώσουν πρώτη. Έτσι και έγινε. Είχαν περάσει δηλαδή δύο χρόνια που ο βοσκός έκανε τη δουλειά αυτή, όταν µια µέρα, την ώρα που άνοιγε την πόρτα κι έκανε να µπει µέσα στην καλύβα, τα παιδιά-και τα δύο µαζί- σύρθηκαν ως τα πόδια του, και απλώνοντας τα χέρια τους εφώναξαν "βεκός". Την πρώτη φορά που το άκουσε ο βοσκός, δεν είπε τίποτε· ύστερα όµως, επειδή η λέξη αυτή ακούστηκε πολλές φορές - κάθε φορά που εκείνος ερχόταν στα παιδιά και τα φρόντιζε -, τότε πια φανέρωσε ο βοσκός το πράγµα στον κύριό του. Κι όταν ο βασιλιάς ζήτησε να τα δει, εκείνος έφερε τα παιδιά µπροστά του. Αφού και ο ίδιος ο Ψαµµήτιχος τα άκουσε να λεν την ίδια λέξη, ρωτούσε πια να µάθει ποιοι άνθρωποι λένε "βεκός" και τι σηµαίνει η λέξη. Ύστερα από έρευνες ανακάλυψε ότι έτσι λένε το ψωµί οι Φρύγες. Μετά λοιπόν από αυτό οι Αιγύπτιοι, σταθµίζοντας τα πράγµατα, αναγνώρισαν ότι οι Φρύγες είναι αρχαιότεροί τους. Ότι το επεισόδιο έγινε έτσι, το άκουσα από τους ιερείς του Ηφαίστου στη Μέµφη. Ενώ οι Έλληνες, ανάµεσα σ' άλλες πολλές ανοησίες, ισχυρίζονται πως ο Ψαµµήτιχος έκοψε τις γλώσσες κάποιων γυναικών κι όρισε πλάι σ' αυτές να ανατραφούν τα παιδιά. 

Ἡροδότου Ἱστοριῶν, ΙΙ, 2, µτφρ. ∆. Ν. Μαρωνίτης

Πλάτωνος Πολιτεία: Ερωτήσεις κλειστού τύπου


Επιμέλεια: Σόνια Σιούτη


Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης Β΄.  Ενδέχεται ορισμένα στοιχεία να περισσεύουν.

ΣΤΗΛΗ Α΄
ΣΤΗΛΗ Β΄
        i.            Δικαιοσύνη είναι να αποδίδεις καλό στον φίλο, κακό στον εχθρό.
      ii.            Δικαιοσύνη είναι η εντιμότητα στις συναλλαγές.
    iii.            Δικαιοσύνη είναι μια υποκριτική κοινωνική σύμβαση που επιβάλλεται από τους πολλούς και αδύνατους για την αυτοπροστασία τους.
    iv.            Δικαιοσύνη είναι η απραγμοσύνη.
      v.            Δικαιοσύνη είναι το δίκαιο του ισχυρού.
    vi.            Δικαιοσύνη είναι η πολυπραγμοσύνη.
α. Θρασύμαχος
β. Κέφαλος
γ. Πολέμαρχος
δ. Γλαύκων
ε. Ηράκλειτος
στ. Σωκράτης

2
      Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες θέσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ). Να διορθώσετε τις θέσεις που χαρακτηρίσατε ως λανθασμένες.

α)  ο όρος βασιλεύς στον Πλάτωνα δηλώνει απλώς τον απόλυτο μονάρχη
β) Η αρμονία στην ιδεώδη πολιτεία  πηγάζει από την αυτογνωσία και τον αυτοπεριορισμό.
γ) Η τιμοκρατική πολιτεία (ιστορικό πρότυπο: η Καρχηδόνα) είναι φιλοπόλεμη και υποχείριο της φιλαργυρίας. Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ασκήσεις συντακτικού


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: Σόνια Σιούτη

1. Να γράψετε το είδος των μετοχών και να τις αναλύσετε (εφόσον αναλύονται) στο αντίστοιχο είδος δευτερεύουσας πρότασης:

Εἰδότες ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ τοῖς ἀδικουμένοις προθύμως βοηθεῖν εἰθισμένους καὶ τοῖς εὐεργέταις μεγίστην χάριν ἀποδιδόντας, ἥκομεν ἱκετεύσοντες μὴ περιιδεῖν ἡμᾶς εἰρήνης οὔσης ἀναστάτους ὑπὸ Θηβαίων γεγενημένους.

Εἰδότες

ΕΙΔΟΣ:

ΑΝΑΛΥΣΗ:

τοῖς ἀδικουμένοις

ΕΙΔΟΣ:

ΑΝΑΛΥΣΗ:

εἰθισμένους

ΕΙΔΟΣ:

ΑΝΑΛΥΣΗ:

ἀποδιδόντας

ΕΙΔΟΣ:

ΑΝΑΛΥΣΗ:

ἱκετεύσοντες

ΕΙΔΟΣ:

ΑΝΑΛΥΣΗ:

§ οὔσης

ΕΙΔΟΣ:

ΑΝΑΛΥΣΗ:

γεγενημένους:

ΕΙΔΟΣ:

ΑΝΑΛΥΣΗ:Δεόμεθ’ οὖν ὑμῶν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, μετ’ εὐνοίας ἀκροάσασθαι τῶν λεγομένων, ἐνθυμηθέντας ὅτι πάντων ἂν ἡμῖν ἀλογώτατον εἴη συμβεβηκός.

τῶν λεγομένων

ΕΙΔΟΣ:

ΑΝΑΛΥΣΗ:

ἐνθυμηθέντας

ΕΙΔΟΣ:

ΑΝΑΛΥΣΗ:Ταῦτ’ οὖν ἐξετάσας ἅπαντα καὶ διελθὼν πρὸς αὑτόν, ἢν μέν τι τῶν εἰρημένων ᾖ μαλακώτερον ἢ καταδεέστερον, αἰτιῶ τὴν ἡλικίαν τὴν ἐμήν, ᾗ δικαίως ἂν ἅπαντες συγγνώμην ἔχοιεν.

ἐξετάσας

ΕΙΔΟΣ:

ΑΝΑΛΥΣΗ:

διελθών

ΕΙΔΟΣ:

ΑΝΑΛΥΣΗ:

2. Να συμπτύξετε τις δευτερεύουσες προτάσεις, αφού πρώτα επισημάνετε το είδος τους:

Ἢν οὖν ἐμμείνητε τοῖς εἰρημένοις καὶ πρὸς τούτοις ὑμᾶς αὐτοὺς παράσχητε πολεμικοὺς μὲν ὄντας ταῖς μελέταις καὶ ταῖς παρασκευαῖς, εἰρηνικοὺς δὲ τῷ μηδὲν παρὰ τὸ δίκαιον πράττειν, οὐ μόνον εὐδαίμονα ποιήσετε ταύτην τὴν πόλιν, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους Ἕλληνας ἅπαντας. 

ΕΙΔΟΣ:

ΣΥΜΠΤΥΞΗ:Ἄξιον δ’ ἐπὶ τῆς νῦν ἡλικίας ποιήσασθαι τὴν στρατείαν, ἵν’ οἱ τῶν συμφορῶν κοινωνήσαντες, οὗτοι καὶ τῶν ἀγαθῶν ἀπολαύσωσι καὶ μὴ πάντα τὸν χρόνον δυστυχοῦντες διαγάγωσιν.

ΕΙΔΟΣ:

ΣΥΜΠΤΥΞΗ:3. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις δευτερεύουσες προτάσεις:Θαυμάζω δὲ τῶν δυναστευόντων ἐν ταῖς πόλεσιν, εἰ προσήκειν αὑτοῖς ἡγοῦνται μέγα φρονεῖν.

ΕΙΔΟΣ:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΕΚΦΟΡΑ:

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ:
Οὐ μὴν ἀλλ’ ὅσῳ μικροψυχότεροι τυγχάνουσιν ὄντες οἱ προεστῶτες ἡμῶν, τοσούτῳ τοὺς ἄλλους ἐρρωμενεστέρως δεῖ σκοπεῖν ὅπως ἀπαλλαγησόμεθα τῆς παρούσης ἔχθρας. 

ΕΙΔΟΣ:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΕΚΦΟΡΑ:

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ:


4. Να επιφέρετε τις αναγκαίες αλλαγές στη δευτερεύουσα χρονική πρόταση, ώστε να δηλώνει το υστερόχρονο.

οὔτε γὰρ εἰρήνην οἷόν τε βεβαίαν ἀγαγεῖν, ἢν μὴ κοινῇ τοῖς βαρβάροις πολεμήσωμεν, οὔθ’ ὁμονοῆσαι τοὺς Ἕλληνας, πρὶν ἂν καὶ τὰς ὠφελείας ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ τοὺς κινδύνους πρὸς τοὺς αὐτοὺς ποιησώμεθα.