Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: Δέκα ασκήσεις συντακτικού


1.    Ὡς δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν γνώμην.: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά το απαρέμφατο (ειδικό/τελικό, συντακτικός ρόλος).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:................................................................................................................................................................................................................................

2.    Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων διδάξοντας ὡς ξυνέφερε: Η μετοχή διδάξοντας είναι:
α) τελική
β) χρονική
γ) αιτιολογική
δ) αναφορική
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:......................................................................................................

3.    καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον πράσσειν, ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται: Η υπογραμμισμένη δευτερεύουσα πρόταση είναι:
α) επιρρηματική χρονική
β) επιρρηματική αναφορική
γ) ονοματική πλάγια ερωτηματική
δ) επιρρηματική τελική
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:......................................................................................................

4.    Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς νεωτερίζοντας  ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν.: Να συμπληρώσετε τα κενά με την κατάλληλη συντακτική αναγνώριση:
α) Η μετοχή Ἐλθόντων είναι ...................................
β) Η δευτερεύουσα πρόταση καὶ ὅσους ἔπεισαν είναι .............................................
γ) Η λέξη οἱ Ἀθηναῖοι είναι υποκείμενο του ρήματος .....................................
δ) Η μετοχή νεωτερίζοντας   είναι συνημμένη στο ................................... της μετοχής ξυλλαβόντες.

5.    Τῆς δὲ στάσεως ἐν τούτῳ οὔσης τετάρτῃ ἢ πέμπτῃ ἡμέρᾳ: Να υπογραμμίσετε τους τύπους που λειτουργούν ως ονοματικοί ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί και να τους χαρακτηρίσετε συντακτικά.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:................................................................................................................................................................................................................................

6.    Ὁρμισάμενοι δὲ ἐς Σύβοτα λιμένα τῆς ἠπείρου ἅμα ἕῳ ἐπέπλεον τῇ Κερκύρᾳ.: Να υπογραμμίσετε τον τύπο που λειτουργεί ως παράθεση.

7.    οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι φοβούμενοι τὸ πλῆθος καὶ τὴν περικύκλωσιν ἁθρόαις μὲν οὐ προσέπιπτον: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παρακάτω τύπους:

·       φοβούμενοι:.......................................................................................
·       τὴν περικύκλωσιν:.............................................................................
·       τὸ πλῆθος:.........................................................................................

8.    Καὶ μετὰ ταῦτα κύκλον ταξαμένων αὐτῶν περιέπλεον καὶ ἐπειρῶντο θορυβεῖν:  Να υπογραμμίσετε το απαρέμφατο και να το χαρακτηρίσετε συντακτικά. Να επισημάνετε αν έχουμε ταυτοπροσωπία ή ετεροπροσωπία.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:......................................................................................................

9.    γενόμεναι ἁθρόαι αἱ νῆες: Η λέξη ἁθρόαι λειτουργεί ως:
α) επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου
β) επιρρηματικό κατηγορούμενο του τόπου
γ) επιρρηματικό κατηγορούμενο του σκοπού
δ) προληπτικό κατηγορούμενο.
     ΑΠΑΝΤΗΣΗ:......................................................................................................

10.Καὶ μετὰ ταῦτα κύκλον ταξαμένων αὐτῶν περιέπλεον: Να υπογραμμίσετε τον τύπο που λειτουργεί ως υποκείμενο της μετοχής ταξαμένων.


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σόνια Σιούτη

Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018

Λατινικά: Επαναληπτικές ασκήσεις συντακτικού


1.     Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt.: Να συμπτύξετε τη δευτερεύουσα πρόταση στο αντίστοιχο είδος μετοχής.
2.     Praedones postes ianuae tamquam sanctum templum venerati sunt et cupide Scipionis dextram osculati sunt.: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους τύπους.
3.     Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque aluit ? : Να επισημάνετε τη δευτερεύουσα πρόταση και να τη χαρακτηρίσετε συντακτικά. Στη συνέχεια να τη μετατρέψετε σε μετοχικό σύνολο.
4.     Vinum a mercatoribus ad se importari non sinunt quod ea re, ut arbitrantur, remollescunt homines atque effeminantur. : α) Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τον υπογραμμισμένο τύπο και να εξηγήσετε γιατί εκφέρεται με αυτόν τον τρόπο. β) ut arbitrantur: Να γράψεετ το είδος και τη συντακτική λειτουργία της πρότασης.
5.     Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Rοmanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam acceperunt.: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τη μετοχή και να την αναλύσετε στο αντίστοιχο είδος δευτερεύουσας πρότασης.


Επιμέλεια: Σόνια Σιούτη

Κυριακή, 4 Μαρτίου 2018

Ασκήσεις στον πλάγιο λόγο


1.     Να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ:

§  προσέταξεν ἐμοὶ τὸν νομιζόμενον λόγον εἰπεῖν ἐπ’ αὐτοῖς:

§  ἐσκόπουν μὲν εὐθὺς ὅπως τοῦ προσήκοντος ἐπαίνου τεύξονται:

§  ᾠήθησαν δεῖν αὐτοὺς τιμᾶν:

§  πρᾶγμα τηλικοῦτόν φημι δείξειν πεπραγμένον

§  Μηδεὶς δ’ ἡγείσθω μ’ ἀποροῦντα τί χρὴ περὶ τούτων εἰπεῖν ἑκάστου, ταῦτα τὰ πραχθέντ’ ἀπηριθμηκέναι.

§  δεῖ δ’ ὅμως ὑμᾶς πειρᾶσθαι καὶ πρὸς τὰ παρηγοροῦντα τρέπειν τὴν ψυχήν:

§  Ἐγὼ μὲν οὖν οὐχ ὅπως πολλὰ λέξω, τοῦτ’ ἐσκεψάμην, ἀλλ’ ὅπως τἀληθῆ.:

§  δεῖ δὴ πάντας ὑμᾶς, εἰ βούλεσθ’ ὀρθῶς περὶ τούτων μαθεῖν καὶ κατὰ τοὺς νόμους δικαίως κρῖναι τὴν γραφήν, μὴ μόνον τοῖς γεγραμμένοις ἐν τῷ ψηφίσματι ῥήμασιν προσέχειν, ἀλλὰ καὶ τὰ συμβησόμεν’ ἐξ αὐτῶν σκοπεῖν.

2.     Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο, χρησιμοποιώντας τις εξαρτήσεις που σας δίνονται:

§  Μηδεὶς ὑμῶν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, νομίσῃ μήτ’ ἰδίας ἔχθρας ἐμὲ μηδεμιᾶς ἕνεχ’ ἥκειν Ἀριστοκράτους κατηγορήσοντα
τουτουί. (Τινές κελεύουσιν)

§  Προσήκει μὴ πάνυ θαυμάζειν, εἰ καὶ τοῦτο τὸ ψήφισμ’ ἡμεῖς οὕτω γεγραμμένον ἐπιδείξομεν. ( Ἡμεῖς ἔφαμεν)

§  εἰκότως δ’ ἄν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ προσέχοιτέ μοι τὸν νοῦν καὶ μετ’ εὐνοίας ἀκούσαιθ’ ἃ λέγω. (Ἔλεξεν οὗτος) [Με όλους τους δυνατούς τρόπους]

§  οἰήσεται δέ, ἂν μὴ χαλεπὸν εἶναι νομίζῃ τὸ παρ’ ὑμῖν λόγου τυχεῖν. (Ἔφη)

§  τί γὰρ ἂν γένοιτο συκοφαντίας καὶ παρανομίας δεινότερον, ἐφ’ οἷς ἀμφοτέροις οὗτος ὤφληκεν; (Οὗτος ἀπορεῖ), (Οὗτος ἠπόρει)

 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: Σ. Σιούτη


Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ


Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

1.     Ὡς δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν γνώμην:
Α) εἶπον: Με το θέμα του ενεστώτα να σχηματίσετε δύο ομόρριζα ουσιαστικά της νέας ελληνικής γλώσσας (απλά ή σύνθετα).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:……………………………………………………………………………………………………
Β) ἠνάγκασαν: Να σχηματίσετε παράγωγες λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με καθεμιά από τις ακόλουθες καταλήξεις:
Ø -αίος:…………………………………………………..
Ø -ικός:…………………………………………………...
Ø -μός:……………………………………………………
Ø -η:……………………………………………………….
Ø -τητα:………………………………………………….

2.     καταπεφευγότας: Με το θέμα του μέλλοντα να σχηματίσετε μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της νέας ελληνικής γλώσσας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:……………………………………………………………………………………………………

3.     ξυλλαβόντες:
Α)Να υπογραμμίσετε τις λέξεις που είναι ετυμολογικά συγγενείς με τον παραπάνω τύπο:
επιλήψιμος, ακατάληπτος, διαλυτικός, διάλειμμα, ελλειμματικός, ανεπανάληπτος.
Β) Με καθεμιά από τις λέξεις που υπογραμμίσατε να σχηματίσετε ένα ονοματικό σύνολο.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


4.     Να εντοπίσετε στο παρακάτω απόσπασμα έναν ετυμολογικά συγγενή τύπο με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις: αποδιοπομπαίος, σχεδία, εκκλησία, συνέλευση, ακρότητα, διαμάχη.

Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ  ἠκροβολίσαντό  τε ὀλίγα καὶ ἐς τοὺς ἀγροὺς περιέπεμπον ἀμφότεροι, τοὺς δούλους  παρακαλοῦντές τε καὶ ἐλευθερίαν  ὑπισχνούμενοι· καὶ τῷ μὲν δήμῳ  τῶν οἰκετῶν τὸ πλῆθος  παρεγένετο ξύμμαχον, τοῖς δ᾽ ἑτέροις ἐκ τῆς ἠπείρου ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι.:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.     Να αναλύσετε τις παρακάτω λέξεις στα συνθετικά τους μέρη:
·        διαλιπούσης <………………………………………………………..
·        ἐπελθὼν <………………………………………………………………
·        διεκομίσθησαν <…………………………………………………….
·        κατεκαύθη <…………………………………………………………..
·        ὑπομένουσαι <………………………………………………………..
·        διαφθείρειεν < ……………………………………………………….
·        προύχων < ……………………………………………………………..
·        Διακομιδήν < …………………………………………………………

6.     ἐμπλέοντες: Να γράψετε τα συνθετικά μέρη του παραπάνω τύπου. Στη συνέχεια να συνθέσετε το β΄ συνθετικό με άλλες προθέσεις και να σχηματίσετε ομόρριζα ρήματα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


7.     Να σχηματίσετε δύο ομόρριζες λέξεις, απλές ή σύνθετες, της νέας ελληνικής γλώσσας για καθέναν από τους παρακάτω τύπους:
·        οὔσης: ………………………………………………………………………..
·        νῆσον:…………………………………………………………………………
·        ξύμβουλος:………………………………………………………………….
·        θορύβῳ:……………………………………………………………………..
·        ἐκπλεῦσαι:…………………………………………………………………..Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

Ασκήσεις μετατροπής ενεργητικής σύνταξης σε παθητική και το αντίστροφο


Επιμέλεια ασκήσεων: Σ. Σιούτη

Να χαρακτηρίσετε το είδος της σύνταξης (ενεργητική/παθητική)  και στη συνέχεια να τη μετατρέψετε στην αντίθετή της:

1.      Τούτους μὲν οὖν ἀφείλετο τὴν πολιτείαν ὁ δῆμος διὰ τάχους.

Είδος σύνταξης:

Μετατροπή:

2.      Αἱροῦνται δὲ δέκα τῶν πολιτῶν αὐτοκράτορας ἐπὶ τὴν τοῦ πολέμου κατάλυσιν.

Είδος σύνταξης:

Μετατροπή:

3.      [...] ὁ δῆμος ἠναγκάσθη παρά τυράννων χειροτονεῖν τὴν ὀλιγαρχίαν.

Είδος σύνταξης:

Μετατροπή:

4.      Διεσπάρησαν οἱ λόγοι πρὸς τὸ πλῆθος.

Είδος σύνταξης:

Μετατροπή:

5.      [...] ἐπὶ πέρας γὰρ ἤγαγε τὴν εἰρήνην καὶ τὰς διαλύσεις Παυσανίας ὁ τῶν Λακεδαιμονίων βασιλεύς.

Είδος σύνταξης:

Μετατροπή:

6.      Καὶ ἔξοδον μέν τινα πανδημεὶ ἐποιήσαντο οἱ Μυτιληναῖοι ἐπὶ τὸ τῶν Ἀθηναίων στρατόπεδον.

Είδος σύνταξης:

Μετατροπή:

7.      Κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον τοῦ θέρους τούτου Ἀθηναῖοι καὶ περὶ Πελοπόννησον ναῦς ἀπέστειλαν τριάκοντα καὶ Ἀσώπιον τὸν Φορμίωνος στρατηγόν.

Είδος σύνταξης:

Μετατροπή:

8.      Τήν τε γὰρ Ποτείδαιαν δίδραχμοι ὁπλῖται ἐφρούρουν.

Είδος σύνταξης:

Μετατροπή: