Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ_ΤΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ: Ασκήσεις για την Α΄ Λυκείου


Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τα απαρέμφατα που υπάρχουν στα παρακάτω παραδείγματα:
·        Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω προστάτου ἔργον εἶναι
·        Καὶ γὰρ οἵδε οἱ ἐφεστηκότες οὔ φασιν ἡμῖν ἐπιτρέψειν
·        Ἔστι δὲ ἐν τοῖς καινοῖς νόμοις τῶν μὲν ἐν τοῖς τρισχιλίοις ὄντων μηδένα ἀποθνῄσκειν
·        ἀλλὰ βούλομαι καὶ τοῦτο ἐπιδεῖξαι
·  ὁ δὲ Θηραμένης ὥσπερ εἰκὸς καὶ θεοὺς ἐπεκαλεῖτο καὶ ἀνθρώπους καθορᾶν τὰ γιγνόμενα.
·        καὶ ἐπεί γε ἀποθνῄσκειν ἀναγκαζόμενος τὸ κώνειον ἔπιε.
·  ἐκεῖνο δὲ κρίνω τοῦ ἀνδρὸς ἀγαστόν, τὸ τοῦ θανάτου παρεστηκότος μήτε τὸ φρόνιμον μήτε τὸ παιγνιῶδες ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς ψυχῆς.
·     Πεμφθεὶς δὲ διέτριβε παρὰ Λυσάνδρῳ τρεῖς μῆνας καὶ πλείω, ἐπιτηρῶν ὁπότε Ἀθηναῖοι ἔμελλον διὰ τὸ ἐπιλελοιπέναι τὸν σῖτον ἅπαντα ὅ τι τις λέγοι ὁμολογήσειν.
· Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεμψεν ἀγγελοῦντα μετ’ ἄλλων Λακεδαιμονίων Ἀριστοτέλην, φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα, ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραμένει ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρήνης καὶ πολέμου. 
·    Ἐπεὶ δ’ ἧκον, ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι μάλιστα, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνωνμὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις, ἀλλ’ ἐξαιρεῖν.
· Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα ἀγαθὸν εἰργασμένην ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις γενομένοις τῇ Ἑλλάδι.

·     ἐποιοῦντο εἰρήνην ἐφ’ ᾧ τά τε μακρὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ καθελόντας καὶ τὰς ναῦς πλὴν δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς φυγάδας καθέντας τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον νομίζοντας Λακεδαιμονίοις ἕπεσθαι.
·     προηγόρει δὲ αὐτῶν Θηραμένης, λέγων ὡς χρὴ πείθεσθαι Λακεδαιμονίοις καὶ τὰ τείχη περιαιρεῖν
·        Ἀντειπόντων δέ τινων αὐτῷ, πολὺ δὲ πλειόνων συνεπαινεσάντων, ἔδοξε δέχεσθαι τὴν εἰρήνην.

·    τὰ τείχη κατέσκαπτον ὑπ’ αὐλητρίδων πολλῇ προθυμίᾳ, νομίζοντες ἐκείνην τὴν ἡμέραν τῇ Ἑλλάδι ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σόνια Σιούτη

Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017

Ασκήσεις στα αρχαία ελληνικά της Α΄ Λυκείου

Επιμέλεια: Σόνια Σιούτη

Εἰσιόντας δ’ αὐτοὺς ὄχλος περιεχεῖτο πολύς, φοβούμενοι μὴ ἄπρακτοι ἥκοιεν· οὐ γὰρ ἔτι ἐνεχώρει μέλλειν διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀπολλυμένων τῷ λιμῷ. Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἀπήγγελλον οἱ πρέσβεις ἐφ’ οἷς οἱ Λακεδαιμόνιοι ποιοῖντο τὴν εἰρήνην· προηγόρει δὲ αὐτῶν Θηραμένης, λέγων ὡς χρὴ πείθεσθαι Λακεδαιμονίοις καὶ τὰ τείχη περιαιρεῖν. Ἀντειπόντων δέ τινων αὐτῷ, πολὺ δὲ πλειόνων συνεπαινεσάντων, ἔδοξε δέχεσθαι τὴν εἰρήνην. Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρός τε κατέπλει εἰς τὸν Πειραιᾶ καὶ οἱ φυγάδες κατῇσαν  καὶ τὰ τείχη κατέσκαπτον ὑπ’ αὐλητρίδων πολλῇ προθυμίᾳ, νομίζοντες ἐκείνην τὴν ἡμέραν τῇ Ἑλλάδι ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας.
Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 2, 21-23
*    Να μεταφράσετε το υπογραμμισμένο απόσπασμα στα νέα ελληνικά.
                                                                         
ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Ø ἄπρακτοι, κατέσκαπτον : Να αναλύσετε τους τύπους στα συνθετικά τους μέρη. Στη συνέχεια με το β΄ συνθετικό να σχηματίσετε δύο ομόρριζα ουσιαστικά, απλά ή σύνθετα, της νέας ελληνικής γλώσσας.
ü ἄπρακτοι:
ü κατέσκαπτον:
Ø ἄρχειν: Να γράψετε δύο ομόρριζα ουσιαστικά της νέας ελληνικής γλώσσας και να σχηματίσετε με αυτά από μία πρόταση.
·        ομόρριζα:

·        προτάσεις:
Ø Να εντοπίσετε στο παραπάνω κείμενο έναν ετυμολογικά συγγενή τύπο για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις:
§  πραγματογνωμοσύνη:
§  ενθύμιο:
§  απόρρητος:
§  αναπόφευκτος:
§  έναρξη:
§  σταχτοδοχείο:

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1.     κατέπλει: Να κλίνετε την οριστική του μέλλοντα (όλους τους τύπους που γνωρίζετε).2.     Να κλίνετε σε ενικό και πληθυντικό αριθμό τα παρακάτω ουσιαστικά: ὄχλος, τὸ πλῆθος
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Ø  
μὴ ἄπρακτοι ἥκοιεν: Να αναγνωρίσετε τη δευτερεύουσα πρόταση (είδος, συντακτικός ρόλος).


Ø τῆς ἐλευθερίας: Ο τύπος αυτός λειτουργεί ως:
α. υποκείμενο του απαρεμφάτου ἄρχειν 
β. κατηγορούμενο
γ. αντικείμενο του απαρεμφάτου ἄρχειν 
δ. γενική κτητική
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

Προτεινόμενο Αδίδακτο Κείμενο

Επιμέλεια: Σόνια Σιούτη
Τούτων ἐγὼ ἡδίω μὲν ἂν εἶχον ὑμῖν ἕτερα ἐπιστέλλειν, οὐ μέντοι χρησιμώτερά γε, εἰ δεῖ σαφῶς εἰδότας τὰ ἐνθάδε βουλεύσασθαι. καὶ ἅμα τὰς φύσεις ἐπιστάμενος ὑμῶν, βουλομένων μὲν τὰ ἥδιστα ἀκούειν, αἰτιωμένων δὲ ὕστερον, ἤν τι ὑμῖν ἀπ’ αὐτῶν μὴ ὁμοῖον ἐκβῇ, ἀσφαλέστερον ἡγησάμην τὸ ἀληθὲς δηλῶσαι.  καὶ νῦν ὡς ἐφ’ ἃ μὲν ἤλθομεν τὸ πρῶτον καὶ τῶν στρατιωτῶν καὶ τῶν ἡγεμόνων ὑμῖν μὴ μεμπτῶν γεγενημένων, οὕτω τὴν γνώμην ἔχετε· ἐπειδὴ δὲ Σικελία τε ἅπασα ξυνίσταται καὶ ἐκ Πελοποννήσου ἄλλη στρατιὰ προσδόκιμος αὐτοῖς, βουλεύεσθε ἤδη ὡς τῶν γ’ ἐνθάδε μηδὲ τοῖς παροῦσιν ἀνταρκούντων, ἀλλ’ ἢ τούτους μεταπέμπειν δέον ἢ ἄλλην στρατιὰν μὴ ἐλάσσω ἐπιπέμπειν καὶ πεζὴν καὶ ναυτικὴν καὶ χρήματα μὴ ὀλίγα, ἐμοὶ δὲ διάδοχόν τινα, ὡς ἀδύνατός εἰμι διὰ νόσον νεφρῖτιν παραμένειν.  ἀξιῶ δ’ ὑμῶν ξυγγνώμης τυγχάνειν· καὶ γὰρ ὅτ’ ἐρρώμην πολλὰ ἐν ἡγεμονίαις ὑμᾶς εὖ ἐποίησα. ὅτι δὲ μέλλετε, ἅμα τῷ ἦρι εὐθὺς καὶ μὴ ἐς ἀναβολὰς πράσσετε, ὡς τῶν πολεμίων τὰ μὲν ἐν Σικελίᾳ δι’ ὀλίγου ποριουμένων, τὰ δ’ ἐκ Πελοποννήσου σχολαίτερον μέν, ὅμως δ’, ἢν μὴ προσέχητε τὴν γνώμην, τὰ μὲν λήσουσιν ὑμᾶς, ὥσπερ καὶ πρότερον, τὰ δὲ φθήσονται.                                            

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 7.14-15

1. Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο στα νέα εληνικά.
2. Να γράψετε όλες τις δευτερεύουσες προτάσεις της πρώτης περιόδου και να τις χαρακτηρίσετε συντακτικά (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος).
3. ἢν μὴ προσέχητε τὴν γνώμην: Να γράψετε την απόδοση/τις αποδόσεις και να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο που σχηματίζεται.
4τῷ ἦρι: Να κλίνετε τον τύπο.
5. ἐλάσσω: Να γράψετε τους άλλους βαθμούς.
6. λήσουσιν: Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο στους άλλους χρόνους, διατηρώντας την έγκλιση και τη φωνή.
7. ποριουμένων: Να κλίνετε την ευκτική του ίδιου χρόνου στην ενεργητική φωνή.

Ασκήσεις-Εφαρμογές στο ρήμα πλέω

Επιμέλεια: Σόνια Σιούτη

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΡΗΜΑ πλέω ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΥ
1.     Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:

Οριστική Ενεστώτα
Οριστική Παρατατικού
Οριστική Μέλλοντα

περιέπλεονπλέυσεικαταπλέομεν

2.     Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
·       πλέω: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα
·       διέπλεον: το απαρέμφατο του ενεστώτα
·       περιπλέουσι: το απαρέμφατο του μέλλοντα

3.     Να μεταφέρετε το ρήμα στους άλλους χρόνους διατηρώντας το πρόσωπο και την έγκλιση:

*     Λύσανδρος ἔπλευσεν ἐς Λάμψακον.
*     Λύσανδρος ............................... ἐς Λάμψακον.
*     Λύσανδρος ............................... ἐς Λάμψακον.
*     Λύσανδρος ............................... ἐς Λάμψακον.
*     Λύσανδρος ................................ἐς Λάμψακον.
*     Λύσανδρος ................................ἐς Λάμψακον.

4.     Να συμπληρώσετε τα κενά με τους τύπους που ζητούνται:
§ Οἱ Ἀθηναῖοι ..........................................(περιπλέω: μετοχή ενεστώτα, ονομαστική πληθυντικού)
§Λύσανδρος.......................................(πλέω:οριστική παρατατικού)

§  Κόνων.................................................(διαπλέω: μετοχή ενεστώτα, ονομαστική ενικού)

Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017

Ασκήσεις συντακτικού αρχαίων ελληνικών -Το Υποκείμενο

      Επιμέλεια: Σόνια Σιούτη

      Να εντοπίσετε τα υποκείμενα των παρακάτω υπογραμμισμένων ρηματικών τύπων:

·  ἔγωγε νομίζω μέτριον ἐμαυτὸν πρὸς ἕκαστα τούτων παρεσχηκώς
·   οἱ εἰωθότες λόγοι λέγεσθαι ἐπὶ τοῖς δημοσίοις ἀγῶσιν οὐκ εἰσὶ ψευδεῖς
·  Οὐκ ἀγνοῶ δέ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἃ μέλλω ἐν πρώτοις λέγειν, ὅτι φανεῖσθε καὶ ἑτέρων πρότερον ἀκηκοότες.
·  προσήκειν δὲ ἔγωγε νομίζω, ὅταν μὲν νομοθετῶμεν, τοῦθ’ ἡμᾶς σκοπεῖν, ὅπως καλῶς ἔχοντας καὶ συμφέροντας νόμους τῇ πολιτείᾳ θησόμεθα.
·  Τοῦ μὲν οὖν ὅλου ἀγῶνος φανήσεται οὔθ’ ἡ πόλις αἰτία οὖσα Τιμάρχῳ οὔθ’ οἱ νόμοι οὔθ’ ὑμεῖς οὔτ’ ἐγώ, ἀλλ’ αὐτὸς οὗτος ἑαυτῷ. 
·  Ἡ μὲν τοίνυν ἐξ ἀρχῆς ἔνστασις τῶν ὅλων πραγμάτων ἐγένετο οὐ δι’ ἐμοῦ, ἀλλὰ διὰ Δημοσθένους καὶ Φιλοκράτους.
·   ὃς διασκοπούντων ἡμῶν ὅ τι χρὴ λέγειν

·   ἡμεῖς δέ, οἷς ἱερὰ καὶ τάφοι προγόνων ὑπάρχουσιν ἐν τῇ πατρίδι, καὶ διατριβαὶ καὶ συνήθειαι μεθ’ ὑμῶν ἐλευθέριοι, καὶ γάμοι κατὰ τοὺς νόμους καὶ κηδεσταὶ καὶ τέκνα, Ἀθήνησι μὲν ἦμεν ἄξιοι τῆς ὑμετέρας πίστεως.