Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

Προτεινόμενο Αδίδακτο Κείμενο

Επιμέλεια: Σόνια Σιούτη
Τούτων ἐγὼ ἡδίω μὲν ἂν εἶχον ὑμῖν ἕτερα ἐπιστέλλειν, οὐ μέντοι χρησιμώτερά γε, εἰ δεῖ σαφῶς εἰδότας τὰ ἐνθάδε βουλεύσασθαι. καὶ ἅμα τὰς φύσεις ἐπιστάμενος ὑμῶν, βουλομένων μὲν τὰ ἥδιστα ἀκούειν, αἰτιωμένων δὲ ὕστερον, ἤν τι ὑμῖν ἀπ’ αὐτῶν μὴ ὁμοῖον ἐκβῇ, ἀσφαλέστερον ἡγησάμην τὸ ἀληθὲς δηλῶσαι.  καὶ νῦν ὡς ἐφ’ ἃ μὲν ἤλθομεν τὸ πρῶτον καὶ τῶν στρατιωτῶν καὶ τῶν ἡγεμόνων ὑμῖν μὴ μεμπτῶν γεγενημένων, οὕτω τὴν γνώμην ἔχετε· ἐπειδὴ δὲ Σικελία τε ἅπασα ξυνίσταται καὶ ἐκ Πελοποννήσου ἄλλη στρατιὰ προσδόκιμος αὐτοῖς, βουλεύεσθε ἤδη ὡς τῶν γ’ ἐνθάδε μηδὲ τοῖς παροῦσιν ἀνταρκούντων, ἀλλ’ ἢ τούτους μεταπέμπειν δέον ἢ ἄλλην στρατιὰν μὴ ἐλάσσω ἐπιπέμπειν καὶ πεζὴν καὶ ναυτικὴν καὶ χρήματα μὴ ὀλίγα, ἐμοὶ δὲ διάδοχόν τινα, ὡς ἀδύνατός εἰμι διὰ νόσον νεφρῖτιν παραμένειν.  ἀξιῶ δ’ ὑμῶν ξυγγνώμης τυγχάνειν· καὶ γὰρ ὅτ’ ἐρρώμην πολλὰ ἐν ἡγεμονίαις ὑμᾶς εὖ ἐποίησα. ὅτι δὲ μέλλετε, ἅμα τῷ ἦρι εὐθὺς καὶ μὴ ἐς ἀναβολὰς πράσσετε, ὡς τῶν πολεμίων τὰ μὲν ἐν Σικελίᾳ δι’ ὀλίγου ποριουμένων, τὰ δ’ ἐκ Πελοποννήσου σχολαίτερον μέν, ὅμως δ’, ἢν μὴ προσέχητε τὴν γνώμην, τὰ μὲν λήσουσιν ὑμᾶς, ὥσπερ καὶ πρότερον, τὰ δὲ φθήσονται.                                            

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΙ, 7.14-15

1. Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο στα νέα εληνικά.
2. Να γράψετε όλες τις δευτερεύουσες προτάσεις της πρώτης περιόδου και να τις χαρακτηρίσετε συντακτικά (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος).
3. ἢν μὴ προσέχητε τὴν γνώμην: Να γράψετε την απόδοση/τις αποδόσεις και να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο που σχηματίζεται.
4τῷ ἦρι: Να κλίνετε τον τύπο.
5. ἐλάσσω: Να γράψετε τους άλλους βαθμούς.
6. λήσουσιν: Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο στους άλλους χρόνους, διατηρώντας την έγκλιση και τη φωνή.
7. ποριουμένων: Να κλίνετε την ευκτική του ίδιου χρόνου στην ενεργητική φωνή.

Ασκήσεις-Εφαρμογές στο ρήμα πλέω

Επιμέλεια: Σόνια Σιούτη

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΡΗΜΑ πλέω ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΥ
1.     Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:

Οριστική Ενεστώτα
Οριστική Παρατατικού
Οριστική Μέλλοντα

περιέπλεονπλέυσεικαταπλέομεν

2.     Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
·       πλέω: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα
·       διέπλεον: το απαρέμφατο του ενεστώτα
·       περιπλέουσι: το απαρέμφατο του μέλλοντα

3.     Να μεταφέρετε το ρήμα στους άλλους χρόνους διατηρώντας το πρόσωπο και την έγκλιση:

*     Λύσανδρος ἔπλευσεν ἐς Λάμψακον.
*     Λύσανδρος ............................... ἐς Λάμψακον.
*     Λύσανδρος ............................... ἐς Λάμψακον.
*     Λύσανδρος ............................... ἐς Λάμψακον.
*     Λύσανδρος ................................ἐς Λάμψακον.
*     Λύσανδρος ................................ἐς Λάμψακον.

4.     Να συμπληρώσετε τα κενά με τους τύπους που ζητούνται:
§ Οἱ Ἀθηναῖοι ..........................................(περιπλέω: μετοχή ενεστώτα, ονομαστική πληθυντικού)
§Λύσανδρος.......................................(πλέω:οριστική παρατατικού)

§  Κόνων.................................................(διαπλέω: μετοχή ενεστώτα, ονομαστική ενικού)

Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017

Ασκήσεις συντακτικού αρχαίων ελληνικών -Το Υποκείμενο

      Επιμέλεια: Σόνια Σιούτη

      Να εντοπίσετε τα υποκείμενα των παρακάτω υπογραμμισμένων ρηματικών τύπων:

·  ἔγωγε νομίζω μέτριον ἐμαυτὸν πρὸς ἕκαστα τούτων παρεσχηκώς
·   οἱ εἰωθότες λόγοι λέγεσθαι ἐπὶ τοῖς δημοσίοις ἀγῶσιν οὐκ εἰσὶ ψευδεῖς
·  Οὐκ ἀγνοῶ δέ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἃ μέλλω ἐν πρώτοις λέγειν, ὅτι φανεῖσθε καὶ ἑτέρων πρότερον ἀκηκοότες.
·  προσήκειν δὲ ἔγωγε νομίζω, ὅταν μὲν νομοθετῶμεν, τοῦθ’ ἡμᾶς σκοπεῖν, ὅπως καλῶς ἔχοντας καὶ συμφέροντας νόμους τῇ πολιτείᾳ θησόμεθα.
·  Τοῦ μὲν οὖν ὅλου ἀγῶνος φανήσεται οὔθ’ ἡ πόλις αἰτία οὖσα Τιμάρχῳ οὔθ’ οἱ νόμοι οὔθ’ ὑμεῖς οὔτ’ ἐγώ, ἀλλ’ αὐτὸς οὗτος ἑαυτῷ. 
·  Ἡ μὲν τοίνυν ἐξ ἀρχῆς ἔνστασις τῶν ὅλων πραγμάτων ἐγένετο οὐ δι’ ἐμοῦ, ἀλλὰ διὰ Δημοσθένους καὶ Φιλοκράτους.
·   ὃς διασκοπούντων ἡμῶν ὅ τι χρὴ λέγειν

·   ἡμεῖς δέ, οἷς ἱερὰ καὶ τάφοι προγόνων ὑπάρχουσιν ἐν τῇ πατρίδι, καὶ διατριβαὶ καὶ συνήθειαι μεθ’ ὑμῶν ἐλευθέριοι, καὶ γάμοι κατὰ τοὺς νόμους καὶ κηδεσταὶ καὶ τέκνα, Ἀθήνησι μὲν ἦμεν ἄξιοι τῆς ὑμετέρας πίστεως.

Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

Νέα ελληνική γλώσσα: Γλωσσικές ασκήσεις

Επιμέλεια: Σόνια Σιούτη

Ιχνηλατώντας τα Αίτια της Φτώχειας

Όσο παράξενο κι αν φαίνεται οι πρωταρχικές ρίζες της φτώχειας ενδέχεται να βρίσκονται στις αρπακτικές και ενστικτώδεις τάσεις του αρχαίου παρελθόντος της εξέλιξης του ανθρώπινου είδους. Η ίδια κι απαράλλαχτη πρόθεση κρύβεται τόσο στις ληστρικές και κατακτητικές επιδρομές εκείνων τις προϊστορικών και πρώιμων ιστορικών περιόδων όσο και πίσω από τις σημερινές κρίσεις χρέους και της ένδειας που βρίσκονται ολόκληροι λαοί παρόλο που ζουν σε χώρες με άφθονες πλουτοπαραγωγικές πηγές. Αυτό το βαθύτερο αίτιο έχει πάρει πολλές μορφές ανά τους αιώνες. Το έχουμε δει με τη μορφή κατακτητικών πολέμων, με τη μορφή της αποικιοκρατίας, με τη μορφή της δουλείας, της αδίστακτης και άδικης φορολόγησης για να εξυπηρετηθεί όχι το κοινωνικό σύνολο αλλά οι «ανάγκες» των αυλικών, αυτοκρατόρων και βασιλέων παλαιότερα, αλλά και στα πιο σύγχρονα κράτη με τα σκληρά γραφειοκρατικά συστήματα στις «κομμουνιστικές» χώρες, αλλά και την «ανταγωνιστικότητα» στις σύγχρονες καπιταλιστικές κοινωνίες. Το έχουμε δει ντυμένο με χιλιάδες, συχνά δυσδιάκριτες, μορφές εντός των ορίων του καθωσπρεπισμού σε όλο τον πλανήτη και σε κάθε εποχή. 
Η φτώχεια είναι επομένως προϊόν κατάφορης αδικίας, εκμετάλλευσης του ανθρώπου από τον άνθρωπο σε συνδυασμό με την αναλγησία για τον πόνο του άλλου. Τόσο απλά το είχε διατυπώσει 2500 χρόνια πριν ο Κομφούκιος: «Σε μια χώρα άδικη, η φτώχεια είναι ντροπή ενώ σε μια δίκαιη, ντροπή είναι ο πλούτος».  Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο Κ. Μαρξ στο βιβλίο του η «Γένεση του Κεφαλαίου» για να περιγράψει αυτή την αρπακτική πρόθεση των ισχυρών. Χρησιμοποιεί ως διαχρονικό παράδειγμα την πρωταρχική συσσώρευση κεφαλαίου στην Αγγλία κατά τον 16ο αιώνα και τη δημιουργία της ισχυρής μεγαλοαστικής τάξης του 18ου αιώνα. Περιγράφει πως με τους νόμους, τη βία, κρατικά συντεταγμένα στην περίοδο αυτή αποκόπτονται μεγάλες ανθρώπινες μάζες από τα μέσα συντήρησής τους δηλαδή τη γη και την αγροτική παραγωγή, ώστε να καταλήξουν σε φθηνά εργατικά χέρια που θα τονώσουν την ανταγωνιστικότητα των κεφαλαιοκρατών της εκβιομηχανοποιημένης Αγγλίας. 
Έτσι η απληστία και η αρπακτικότητα, ωθούν άτομα ή ομάδες να εμποδίσουν τη ροή του χρήματος απλά δημιουργώντας μεθόδους για να το συσσωρεύσουν. Αυτή η συσσώρευση κεφαλαίων είναι η βασική αιτία της φτώχειας. Διότι όταν το κεφάλαιο υπερσυσσωρεύεται, λιμνάζει κάπου, απουσιάζει από αλλού αφού η ανθρωπότητα είναι ένα συγκοινωνούν δοχείο και κάθε δράση που εκδηλώνεται οπουδήποτε μας επηρεάζει όλους.
www.e-zine.gr

1.     πρωταρχικές, κρύβεται, κατακτητικών, καταλήξουν, ωθούν, συσσώρευση: Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.

2.     Με τα παρακάτω ονοματικά σύνολα να σχηματίσετε ισάριθμες προτάσεις:
·        οι πρωταρχικές ρίζες
·        γραφειοκρατικά συστήματα
·        μεγαλοαστικής τάξης
·        συσσώρευση κεφαλαίων.

3.     Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική:
·        κάθε δράση που εκδηλώνεται οπουδήποτε μας επηρεάζει όλους.
·        Τόσο απλά το είχε διατυπώσει 2500 χρόνια πριν ο Κομφούκιος.

4.     αναλγησία: Να σχηματίσετε τρία ονοματικά σύνολα χρησιμοποιώντας την παραπάνω λέξη.

5.     Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου.Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ Λυκείου: Κριτήριο αξιολόγησης στον Φιλοσοφικό Λόγο

Επιμέλεια: Σόνια Σιούτη

Τί δέ; Τόδε οὐκ εἰκός, ἦν δ' ἐγώ, καὶ ἀνάγκη ἐκ τῶν προειρημένων, μήτε τοὺς ἀπαιδεύτους καὶ ἀληθείας ἀπείρους ἱκανῶς ἄν ποτε πόλιν ἐπιτροπεῦσαι, μήτε τοὺς ἐν παιδείᾳ ἐωμένους διατρίβειν διὰ τέλους, τοὺς μὲν ὅτι σκοπὸν ἐν τῷ βίῳ οὐκ ἔχουσιν ἕνα, οὗ στοχαζομένους δεῖ ἅπαντα πράττειν ἃ ἂν πράττωσιν ἰδίᾳ τε καὶ δημοσίᾳ, τοὺς δὲ ὅτι ἑκόντες εἶναι οὐ πράξουσιν, ἡγούμενοι ἐν μακάρων νήσοις ζῶντες ἔτι ἀπῳκίσθαι;
Ἀληθῆ, ἔφη.
Ἡμέτερον δὴ ἔργον, ἦν δ' ἐγώ, τῶν οἰκιστῶν τάς τε βελτίστας φύσεις ἀναγκάσαι ἀφικέσθαι πρὸς τὸ μάθημα ὃ ἐν τῷ πρόσθεν ἔφαμεν εἶναι μέγιστον, ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν καὶ ἀναβῆναι ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν, καὶ ἐπειδὰν ἀναβάντες ἱκανῶς ἴδωσι, μὴ ἐπιτρέπειν αὐτοῖς ὃ νῦν ἐπιτρέπεται.
Τὸ ποῖον δή;
Τὸ αὐτοῦἦν δ' ἐγώκαταμένειν καὶ μὴ ἐθέλειν πάλιν καταβαίνειν παρ' ἐκείνους τοὺς δεσμώτας μηδὲ μετέχειν τῶν παρ' ἐκείνοις πόνων τε καὶ τιμῶν, εἴτε φαυλότερα εἴτε σπουδαιότεραι.
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ενότητα 12η

1.    Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο στα νέα ελληνικά.
Μονάδες 10
2.    Σε ποια σημεία του κειμένου ο φιλόσοφος αναφέρεται στους τυχαίους και αφιλοσόφητους πολιτικούς; Να τα καταγράψετε και να εξηγήσετε γιατί αυτοί κρίνονται ακατάλληλοι για τη διακυβέρνηση της ιδεώδους πολιτείας.
Μονάδες 15
3.    Ἡμέτερον δὴ ἔργον, ἦν δ' ἐγώ, τῶν οἰκιστῶν τάς τε βελτίστας φύσεις ἀναγκάσαι ἀφικέσθαι πρὸς τὸ μάθημα ὃ ἐν τῷ πρόσθεν ἔφαμεν εἶναι μέγιστον: Ποιο είναι το μέγιστον μάθημα για το οποίο κάνει λόγο ο φιλόσοφος; Να το σχολιάσετε.
Μονάδες 15
4.    Να εξηγήσετε με ποιο τρόπο γίνεται η μετάβαση από την τιμοκρατική πολιτεία στην ολιγαρχία σύμφωνα με την άποψη του Πλάτωνα.
Μονάδες 10
5.    ἱκανῶς: Να γράψετε δέκα ομόρριζες λέξεις, απλές ή σύνθετες, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας.

Μονάδες 10